สำนักงาน
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
413/38 ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
The Foundation for the Promotion of Social Sciences and Humanities Textbooks Project
413/38 Arun-amarin Road, Bangkok 10700, Thailand
Tel. 0-2424-5768, 0-2433-8713
Fax. 0-2433-8713
website: http://www.textbooksproject.com
ที่อยู่