โครงการอบรมเกียรติบัตร

 “อยุธยาศึกษา: ตลาดวิชาสำหรับครู–อาจารย์” และ/หรือผู้ที่ปฏิบัติงานและศึกษาเกี่ยวกับอยุธยา

รุ่นที่ 4/2551

วันพฤหัสบดี 24 และ วันศุกร์ 25 เมษายน 2551

จัดโดย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ร่วมกับ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª

 

 

ผู้ดำเนินโครงการ:              มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

413/38 .อรุณอัมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร 0-2424-5768, 0-2433-8713

                                                 www. textbooksproject.com        E-mail: kitsunee_tai@yahoo.com

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

ผู้สนับสนุนโครงการ :       มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

 

ลักษณะโครงการ :               โครงการอบรมมีใบประกาศ เกียรติบัตร “อยุธยาศึกษา: ตลาดวิชาสำหรับครู-อาจารย์”

 

ระยะเวลาการอบรม :         2 วัน 1 คืน (วันพฤหัสบดี 24 และวันศุกร์ 25 เมษายน 2551)

 

สถานที่การอบรม :             พระนครศรีอยุธยา (ทั้งบรรยายและภาคสนาม)

 

วิทยากร :

1.  ดร. ชาญวิทย์  เกษตรศิริ

เป็นนักประวัติศาสตร์ เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์อยุธยา และประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นอดีต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขานุการมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ผลงานวิชาการที่สำคัญ คือ อยุธยา : ประวัติศาสตร์และการเมือง และ อยุธยา : Discovering Ayutthaya

 

2.  . ทรงยศ แววหงษ์

                เป็นนักสังคมศาสตร์ เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์การท่องเที่ยว เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำโครงการอบรมมัคคุเทศก์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อดีตอนุกรรมการด้านการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาค วิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เป็นหนึ่งในคณะทำงานหนังสือ อยุธยา : Discovering Ayutthaya

 

3.  . สมฤทธิ์  ลือชัย

                เป็นนักวิชาการอิสระ เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชน และด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จบการศึกษาระดับปริญญา

โทด้านรัฐศาสตร์ และปริญญาโทด้านวารสารและสื่อมวลชน เป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ เป็นมัคคุเทศก์ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เป็นหนึ่งในคณะทำงานหนังสือ อยุธยา : Discovering Ayutthaya

 


4.  ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์  เพชรเลิศอนันต์

                เป็นนักประวัติศาสตร์ เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์การเมืองไทย เคยเป็นวิทยากรประจำรายการของวิทยุศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ “พาเที่ยวทั่วไทย”

(F.M.92 A.M.1161 ปี 2538-2546) เป็นวิทยากรประจำโครงการอบรมมัคคุเทศก์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นหนึ่งในคณะทำงานหนังสือ

อยุธยา : Discovering Ayutthaya

 

5.  . อัครพงษ์  ค่ำคูณ

                เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์อุษาคเนย์  เป็นวิทยากรการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม  เป็นอาจารย์ประจำโครงการ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหนึ่งในคณะทำงานหนังสือ อยุธยา : Discovering Ayutthaya

หลักการและเหตุผล

ราชอาณาจักรอยุธยา ซึ่งเป็นอาณาจักรที่มีช่วงเวลาถึง 417 ปี ระหว่าง พ..1893-2310 นั้น ไม่เพียงที่จะมีความสำคัญใน

อดีตเท่านั้น หากยังดำรงความสำคัญมาจนถึงปัจจุบัน ในฐานะของการเป็นบทศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจต่อภูมิหลังประวัติของ

ไทย ในด้านสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ   ดังนั้น การศึกษาเรื่องของราชอาณาจักร

อยุธยา จึงไม่เป็นเพียงการศึกษาเรื่องของอดีตเท่านั้น หากทว่ายังเป็นการศึกษาเรื่องเพื่อความเข้าใจในด้านต่างๆ ของสังคมไทย

ในปัจจุบันอีกด้วย

                “อยุธยาศึกษา” ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา ได้มีความก้าวหน้าของการศึกษาค้นคว้าในหลากด้านด้วยกัน ทั้งวิธีการศึกษา

และเนื้อหาของการศึกษาเกี่ยวกับอยุธยา จากสภาพการณ์ดังกล่าว มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย   และสถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา   จึงเห็นว่า ควรที่จะได้มีการจัด

อบรม “อยุธยาศึกษา” สำหรับครู-อาจารย์ หรือผู้ที่ปฏิบัติงานและศึกษาเกี่ยวกับอยุธยา เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนความก้าวหน้า

ขององค์ความรู้ให้แพร่กระจายมากขึ้น และเพื่อสร้างทัศนคติของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ความเชื่อและศาสนา

โดยเป็นการอบรมในรูปแบบที่กระชับและเชิงการท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อที่ครู-อาจารย์ผู้เข้าอบรม

นั้น อาจสามารถนำวิธีการดังกล่าวไปปรับใช้ในการเรียนการสอนในวิชาด้านต่างๆ ได้

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนความก้าวหน้าขององค์ความรู้เกี่ยวกับ “อยุธยาศึกษา”

2.  เพื่อให้ครู-อาจารย์ หรือผู้ที่ปฏิบัติงานและศึกษาเกี่ยวกับอยุธยาได้เข้าร่วมศึกษาและตระหนักถึงความสำคัญของ “อยุธยา

     ศึกษา” มากยิ่งขึ้น

3.  เพื่อพัฒนาการศึกษาด้าน “อยุธยาศึกษา” ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ

4.  เพื่อสร้างทัศนคติของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ความเชื่อและศาสนา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ครู-อาจารย์ หรือผู้ที่ปฏิบัติงานและศึกษาเกี่ยวกับอยุธยาได้รับรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการศึกษาเรื่องอยุธยา

2.  ครู-อาจารย์ หรือผู้ที่ปฏิบัติงานและศึกษาเกี่ยวกับอยุธยาได้ตระหนักถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์อยุธยามากยิ่งขึ้น

3.  ครู-อาจารย์ หรือผู้ที่ปฏิบัติงานและศึกษาเกี่ยวกับอยุธยานำความรู้และวิธีการที่ได้รับไปปรับใช้ในการเรียนการสอน              

     ในสถาบันการศึกษาของตน

4.  ครู-อาจารย์ หรือผู้ที่ปฏิบัติงานและศึกษาเกี่ยวกับอยุธยาได้สร้างเสริมทัศนคติของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมไทย

     และสังคมโลก

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม: จำกัดจำนวน 80  คน

 

ผู้มีสิทธิสมัคร :

1.  เป็นครู-อาจารย์ในทุกสถาบันการศึกษา ที่สอนด้านสังคมศึกษา หรือผู้ที่ปฏิบัติงานและศึกษาเกี่ยวกับอยุธยา

2.  สมัครได้สถาบันละ 2 คน หากสมัครเกิน ผู้จัดอบรมขอสงวนสิทธิ์ในการตัดชื่อออก

 

หมายเหตุ  ผู้ที่เคยผ่านการอบรม “อยุธยาศึกษา: ตลาดวิชาสำหรับครู – อาจารย์” มาแล้ว หรือผู้ที่ปฏิบัติงานและศึกษาเกี่ยวกับ

                 อยุธยา ไม่มีสิทธิ์สมัครซ้ำอีก

 

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร :

1.  ผู้สมัครจ่ายท่านละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นใช้จ่ายบางส่วน และค่าเอกสารประกอบการอบรม

    (ฝ่ายผู้จัดอบรมจะแจ้งวิธีการจ่ายค่าเอกสารเฉพาะผู้ที่สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ และมีใบเสร็จรับเงินให้)

2.  ค่าใช้จ่ายในการอบรมตามรายการอบรมที่แนบมานั้น เป็นการดูแลโดยมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และ  

    มนุษยศาสตร์ และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

3.  ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าอบรมดูแลรับผิดชอบตนเอง คือ ค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางมายังที่อบรม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

    ที่นอกเหนือรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดในโรงแรมที่พัก

 

วิธีการในการสมัคร :

1.  มูลนิธิโครงการตำราฯ จะเปิดรับสมัครทางโทรศัพท์ หมายเลข  0-2433-8713

2.  รับสมัครระหว่างวันที่ 3 มีนาคม  -  4  เมษายน  2551  เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ โดยจะปิดรับสมัครเมื่อจำนวนครบ 80 คน

3.  ผู้ยื่นขอสมัครเมื่อโทรสมัครมายังมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่จะแจ้งขั้นตอนการปฏิบัติและวิธีการจ่ายเงินค่าเอกสาร

4.  ผู้สมัครที่ดำเนินการครบถ้วนตามขั้นตอน และมีเอกสารการจ่ายเงินอยู่ที่มูลนิธิฯ คือผู้ที่ได้เข้าร่วมการอบรม

 

หมายเหต : ผู้ที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ หากไม่เข้าร่วมอบรมตามวันเวลาดังกล่าว โดยไม่แจ้งเหตุผลที่พอเพียง อัน

เท่ากับเป็นการรอนสิทธิของผู้สมัครและของสถาบันการศึกษาอื่นๆ นั้น ทางผู้จัดฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดชื่อหน่วยงานและสถาบันการศึกษาของท่านออกจากบัญชีการติดต่อเพื่ออบรมอื่นๆ ในครั้งต่อไป

 

ข้อตกลงเบื้องต้นของผู้เข้าอบรม :

1.  ผู้เข้าอบรมต้องอยู่ร่วมกับคณะอบรมตลอดรายการอบรม 2 วัน 1 คืน

2.  ผู้เข้าอบรมต้องพร้อมต่อการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งการเขียน การนำเสนอ ในห้องบรรยาย และในภาคสนาม

3.  ผู้เข้าอบรมพึงพร้อมต่อการแนะนำตนเองต่อสมาชิกผู้เข้าอบรมคนอื่น เพื่อการสร้างเครือข่าย “อยุธยาศึกษา” ต่อไปใน

     อนาคต

 

การแต่งกาย : แต่งกายสุภาพ สะดวกต่อการเดินในการศึกษาภาคสนาม ควรเตรียมหมวกและร่มมาด้วย

 

การเดินทางไปยังสถานที่อบรม : สถานที่เปิดและปิดการอบรม คือ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และพักที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์   ถนนโรจนะ  .พระนครศรีอยุธยา  .พระนครศรีอยุธยา  โทร. (035) 244-333

1.  เดินทางไปกลับด้วยตนเอง หรือ

2.  มีรถรับ-ส่งที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ (วันพฤหัสบดีที่ 24  เมษายน  2551 รถออกเวลา 06.30 . กลับมาถึงวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551  เวลา 19.30 .)

 

 

กำหนดการอบรม เรื่อง

“อยุธยาศึกษา: ตลาดวิชาสำหรับครู-อาจารย์”

และ/หรือผู้ที่ปฏิบัติงานและศึกษาเกี่ยวกับอยุธยา รุ่นที่ 4/2551

วันพฤหัสบดี 24 และศุกร์ 25 เมษายน 2551

สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª

 

วันที่หนึ่ง  พฤหัสบดี 24 เมษายน 2551

08.00      ลงทะเบียน

08.30      พิธีเปิดการอบรม

                บทนำ “อยุธยาศึกษา”

                “อยุธยาศึกษา” ทำไม? : ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

                “อยุธยาศึกษา” พรมแดนแห่งความรู้: ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

                เที่ยวอยุธยาเพื่อ “อยุธยาศึกษา”: . ทรงยศ   แววหงษ์

                ดำเนินรายการ  . สมฤทธิ์    ลือชัย

10.00      พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 – 12.00  ภาคสนาม

                ป้อมเพชร ป้อมสำคัญตรงจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก ณ คุ้งสำเภาล่ม  เป็นหนึ่งใน

22 ป้อมรอบพระนคร ที่มีกำแพงเมืองโดยรอบสิบสองกิโลเมตรครึ่ง เพื่อศึกษาถึงพัฒนาการ ของเมืองหลวงอยุธยา ยุทธศาสตร์ด้านการค้าและความมั่นคง (นั่งเรือข้ามฟากสู่วัดพนัญเชิง)

วัดพนัญเชิง ศึกษาถึงกำเนิดอาณาจักรอยุธยา ทั้งในด้านภูมิรัฐศาสตร์และการค้า เรื่องราวของ ความสัมพันธ์

กับเมืองจีนจากตำนานเรื่องพระเจ้าสายน้ำผึ้ง และพระนางสร้อยดอกหมากที่ศาลเจ้าแม่สร้อย ดอกหมาก นมัสการ “หลวง

พ่อโต” หรือ “ซำปอกง” พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดของอยุธยา และเชื่อกันว่า สร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาถึง 26 ปี พร้อมศึกษาเรื่องของนายพลเจิ้งเหอ ผู้แทนแสนยานุภาพ จักรวรรดิจีนเมื่อ 600 ปีก่อน

                บ้านญี่ปุ่น หนึ่งในชุมชนชาวต่างชาติสมัยอยุธยาที่มีบทบาทด้านการค้าทางเรือกับริวกิว และ ญี่ปุ่น และบท

บาทด้านการเมืองภายในราชสำนักอยุธยา มีที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้านใต้ของเกาะเมือง ฝั่งตรงข้ามเป็นบ้านโปรตุเกส ด้านเหนือเป็นบ้านฮอลันดาและบ้านอังกฤษ ศึกษาถึงการอยู่ร่วมกันอย่าง สันติบนความหลากหลายทางเชื้อชาติ และความ

มั่งคั่งของอยุธยาจากการค้ากับต่างแดน

12.00      รับประทานอาหารกลางวันที่ชุมชนชาวมุสลิมบ้านตะเกี่ย

13.30 - 18.00  ภาคสนาม

                วัดมหาธาตุ  วัดสำคัญกลางพระนคร ศึกษาเรื่องพุทธศาสนา กับการเป็นสัญลักษณ์ของเมืองยุคโบราณ

                วัดราชบูรณะ วัดที่สร้างขึ้นในสมัยเจ้าสามพระยา ศึกษาพัฒนาการของสถาปัตยกรรมของ ศาสนสถานสมัยอยุธยา และเข้าสำรวจกรุที่อยู่ในองค์ปรางค์ประธาน และศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนัง

                พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา ศึกษาลักษณะการจัดพิพิธภัณฑ์ในแง่มุมต่างๆ ศึกษาโบราณวัตถุที่ ทำให้เข้าใจถึงแนวความคิดทางการเมืองการปกครอง ศาสนา การค้า ความเป็นเมือง ตลอดทั้งอิทธิพล จากต่างแดนในด้านต่างๆ ทั้งนี้

เน้นชมห้องเครื่องทองจากกรุวัดราชบูรณะ และห้องพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้จากกรุพระปรางค์วัดมหาธาตุ

                เจดีย์ภูเขาทอง เจดีย์แห่งชัยชนะของพระเจ้าบุเรงนอง หรือวัดแห่งการประกาศเอกราชของ พระนเรศวร ศึกษาปัญหาความสัมพันธ์อยุธยา-พม่าและอาณาจักรต่างๆ ในภาคพื้นทวีปของอุษาคเนย์

                วัดไชยวัฒนาราม บ้านเดิมของพระเจ้าปราสาททอง ผู้สถาปนาราชวงศ์ปราสาททอง เป็นสมัย ราชวงศ์ที่รุ่งเรืองในความสัมพันธ์กับชาติตะวันตก ศึกษาอิทธิพลขอมเขมรในสมัยอยุธยา และเรื่องการเมือง การปกครองในช่วง  

                    ครึ่งหลังของอยุธยา

18.00      รับประทานอาหาร และรายการศิลปวัฒนธรรม

19.30 - 21.00 รายการผู้อบรมร่วมเสวนา “อยุธยาศึกษาในประสบการณ์ของข้าพเจ้า”  ดำเนินรายการโดย อาจารย์สมฤทธิ์    ลือชัย

21.00      เข้าสู่ที่พัก โรงแรมกรุงศรีริเวอร์

 

วันที่สอง   ศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551

07.00      รับประทานอาหาร

08.00 - 12.00 ภาคสนาม

                วัดพระศรีสรรเพชร วัดในพระบรมมหาราชวังอยุธยา ศึกษาเรื่องการรับและยอมรับให้พุทธ ศาสนาเป็น ศาสนาสำคัญของอาณาจักร ศึกษาเรื่องการขยายอำนาจของอยุธยาในช่วงแรกโดยการแผ่อำนาจไปยังอาณาจักรขอมเขมร

การผนวกแคว้นสุโขทัย และแคว้นต่างๆ ทางภาคใต้และอีสาน

                พระราชวังโบราณ ศึกษาการเมืองการปกครองของอยุธยา โดยศึกษาผ่านอาคารสถานที่ใน พระราชวังนี้ ผ่าน 5 ราชวงศ์ และศึกษาผ่านพระมหากษัตริย์ 34 พระองค์

                วัดวรเชษฐาราม  (วรเชษฐ์ใน)  เป็นวัดภายในเกาะกรุงศรีอยุธยาที่เชื่อกันว่าเป็นที่บรรจุพระอัฐิของสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช  จากนั้นจะเดินทางไป  วัดประเชด หรือ วัดวรเชษฐ์นอก   เป็นวัดอยู่นอกเกาะกรุงศรีอยุธยาที่ก็

มีความเชื่อว่าเป็นที่บรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เช่นกัน

                วัดสุวรรณดาราราม  และภาพจิตรกรรม “พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวร”

12.00 – 13.00       รับประทานอาหาร 

13.00 - 14.00        ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ศึกษาอย่างเจาะลึกเรื่องการค้าและสินค้าของอยุธยากับ ต่างชาติ

                              ศึกษาหลักการด้านเทวราชาและธรรมราชา ศึกษาชีวิตไพร่ทาสสมัยอยุธยา

14.00 – 16.00       ผู้เข้าอบรมระดมสมองกลุ่มย่อย (8 กลุ่ม) “แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของอยุธยาศึกษาใน  

                               สถาบันการศึกษา”                  

                              ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอประเด็นกลุ่มละ 5 นาที 

                                ดำเนินรายการโดย ผศ. ธำรงศักดิ์  เพชรเลิศอนันต์

16.00 - 16.45        พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรม “อยุธยาศึกษา”

16.45                     รับประทานอาหารว่าง

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร