โครงการสัมมนา “เขตแดนของเรา เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา”

“Our Boundaries – Our ASEAN Neighbors”

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศรีพฤทธาลัยราชภัฎสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

และ SEE ANGKOR: Sri Yasodharapura-Cambodia

Make Friends with ASEAN Neighbors

ผ้าป่าสามัคคีสันติภาพสองแผ่นดิน กัมพูชา-ไทย

วันเสาร์ที่ 2 - จันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2555

ณ เมืองเสียมเรียบ กัมพูชา นครวัด นครธม บันทายสรี ตนเลสาบ และอื่นๆ

 

อุษาคเนย์เสวนาสาธารณะ Southeast Asian Public Talk

"ผู้นำสตรีในอาเซียน/อุษาคเนย์:

Female Leadership in Southeast Asia: Aquino-Megawati-Suu Kyi-Yingluck"

ศุกร์  23  กันยายน  2554 Fr. 23 Sept 13:30-17:00

ห้อง /Room ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์

Prakob Hutasing Room, 3rd Floor, Anake Prasong Building

ธรรมศาสตร์ /Thammasat/Bangkok

 

 

ภาค สนาม-Field Trip

"สยาม-มะละกา-สิงคโปร์: 500 ปี สยาม-โปรตุเกส-อุษาคเนย์"

From Siam to Melaka and Singapore: 500 Years of Siam-Southeast Asia

and Portugal (1511-2011) 4D/3N 22-25 ตุลาคม/October 2011

กัวลาลัมเปอร์ – มะละกา (มรดกโลก) – สิงคโปร์

4วัน/3คืน ( เดินทางโดย TG โรงแรม 4 ดาว)

วิทยากรสายวิชาการจากมาเลเซียและสิงคโปร์ พร้อมด้วย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ สมฤทธิ์ ลือชัย และอัครพงษ์ ค่ำคูณ

 

 

กำหนดการเปิดตัวโครงการ / Projectlaunch

“เขตแดนของเรา เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา”

Our Boundaries – Our ASEAN Neighbors

วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2554 / Sun 9 Jan 2011 เวลา 12.00 – 17.00 น.

ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ (ตึกอักษรศาสตร์เดิม)

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Room 105 , Maha Chulalongkorn Building , Chulalongkorn University

 

 

 

โครงการฝึกอบรม “เขตแดนของเรา เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา”

Our Boundaries – Our ASEAN Neighbors

(โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน

เรื่องเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สารคดี)

 

ขอเชิญร่วมงานเสวนาสาธารณะ

"การเมืองสยามประเทศไทย: หลังอภิสิทธิ์ 1”

วันอาทิตย์ 19 ธันวาคม 2553 14 .00 – 17.00 น.

ณ ห้อง 500 ชั้น 5 คณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

ขอเชิญร่วมประชุมปฏิบัติการ

"เขตแดนของเรา เพื่อนบ้านของเรา"

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ร่วมกับ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย   กระทรวงการต่างประเทศ

วันพฤหัสบดีที่  2 กันยายน เวลา 12.30 – 17.00 น.

ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์   ชั้น 3

ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

ขอเชิญร่วมงานเสวนา

"มรดกโลกกับปัญหาเขตแดน”

วันอาทิตย์ที่   8 สิงหาคม 2553 เวลา 13. 0 0 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์   ชั้น 3

ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

ขอเชิญร่วมงาน

เสวนา 110 ปี ปรีดี พนมยงค์ (2443-2553)

โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ ปรีดี – พูนศุข พนมยงค์

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องบุญชู โรจนเสถียร อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

(ส่งมอบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ “ ปรีดี– พูนศุข  พนมยงค์” Pridi-Phoonsuk.org)

 

 

อุษาคเนย์เสวนาสาธารณะ : Southeast Asian Public Talks

เรียนเชิญร่วมการเสวนา

"แม่น้ำโขงแห้ง!!!???” The Mekong Drying!!! ???

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2553 Monday April 5 เวลา 13.0 0 – 16.30 น.

ณ ห้อง /Room 101 คณะเศรษฐศาสตร์/Economics

ธรรมศาสตร์/Thammasat ท่าพระจันทร์/Tha Phrachan

 

 

เชิญร่วมเปิดตัวหนังสือ

“การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 1850 - 1970”

ของ James C. Ingram-Economic Change in Thailand

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2552 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้อง 301 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์  ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร

 

 

เชิญร่วมฟังเสวนา

อุษาคเนย์เสวนาสาธารณะ : Southeast Asian Public Talks ครั้งที่ 2

ยกเลิก MOU กับกัมพูชา-ไทยได้อะไร-เสียอะไร

อาทิตย์ 22 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.00 – 16.30 น

ณ ห้อง 301 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์  ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร

 

เชิญร่วมฟังเสวนา

อุษาคเนย์เสวนาสาธารณะ : Southeast Asian Public Talks ครั้งที่ 1

"หัวอกคนไทยและธุรกิจในกัมพูชา"

พุธที่ 11 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.00-16.30 น

ณ ห้อง 201 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

เชิญร่วมเปิดตัวหนังสือ

“ประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-สยาม-ไทย กับ กัมพูชา-ลาว”

พฤหัส 12 พฤศจิกายน 2552 13.30 – 16.00

และร่วมแสดงความยินดีกับ

ดร. ศรีประภา เพชรมีศรี

Representative of Thailand to the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights

ณ ห้องอเนกประสงค์ (เรือนกระจก)   พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)

ถนนสนามไชย   แขวงพระบรมมหาราชวัง   เขตพระนคร  กรุงเทพฯ

 

 

เชิญร่วมเสวนาวิชาการ /Panel Discussion-Burma

"กัมพูชาที่ได้เห็นมา: สัมโบร์ไพรกุก-วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล-

ปราสาทเขาพระวิหารด้านเขมรต่ำ"

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552 เวลา 13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 19 กระทรวงวัฒนธรรม ถ.บรมราชชนนี

 

Jit Phoumisak at TU 13 June

งานแถลงข่าวงาน 80   ปีจิตร ภูมิศักดิ์ และ 70   ปีสยามเป็นไทย

เสาร์ 13 มิถุนายน 14.00 – 17.00 น.

ห้อง 301 คณะศิลปศาสตร์ มธ ท่าพระจันทร์

 

เชิญร่วมเสวนาวิชาการ /Panel Discussion-Burma

"ประชาธิปไตยในพม่า ?-คำตอบในสายลม!”

Democracy in Burma? The Answer is Blowing in the Wind!

ห้อง 301 คณะศิลปศาสตร์ มธ ท่าพระจันทร์

Room 301 Liberal Arts, Thammasat U. Tha Phrachan

ศุกร์ที่ 19 มิถุนายน Fr. 19 June 2009 13:00 – 17:00

 

ขอเชิญร่วมสัมมนา 

70 ปีสยามเป็นไทย – ย้อนเวลาสู่อนาคต

70th Anniversary-From Siam to Thailand: Back to the Future? 24 June 1939-2009

พุธ 24 มิถุนายน 2552 - 9.00 - 18.00

ณ หอ (เล็ก) ศรีบูรพา ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พระนคร

 

สัมมนาวิชาการ- Seminar

ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง: จดหมายเหตุ - ประวัติศาสตร์- นิเวศวิทยา – ชาติพันธุ์

"Mekong Region: Archives- History-Ecology-Ethnicity"

วันพฤหัสบดีที่ 26 - ศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552

26-27 February 2009 ณ โรงแรม เวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

Wiang Inn Hotel, Chiang Rai, Siam (Thailand)

ภาคสนาม เส้นทางอารยธรรมชาวไต เชียงตุง สหภาพพม่า

วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ - อาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2552

28 February – 1 March 2009

 

 

ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวหนังสือ - Book Launch

ตลาดวิชา มหาวิทยาลัยชาวบ้าน “ว่าด้วย ชุมชน ศิลปะและชาตินิยม”

หนังสือ ชุมชนจินตกรรม ของ ศ.เบเนดิก แอนเดอร์สัน

Imagined Communities (Thai Version) - Professor Benedict R.O'G. Anderson

วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2552/Sunday 18 January 2009

12.00 - 17.00 ณ ห้อง ศศ 201 ชั้น 2/Room LB201 Faculty of Liberal Arts Bldg.

คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Thammasat University, Tha Phrachan

 

 

ขอเชิญร่วมการอภิปราย

“การเมืองสยามประเทศ (ไทย)-หลังรัฐบาลใหม่ และหลัง “ รัฐธรรมนูญ 2550”

“Siamese-Thai Politics”: Post New Government and Post 2007 Constitution

12:00-17:00 อาทิตย์ 14 ธันวาคม 2551/Sun. 14 December

Room 201 คณะศิลปศาสตร์/Faculty of Liberal Arts Bldg.

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์/ Thammasat University , Tha Phrachan

 

ขอเชิญร่วมการอภิปราย

"การเมืองสยามประเทศ (ไทย)-หลังสมัคร III

"การเมืองไร้ระเบียบใหม่ และ ประชาธิปไตย 70=30 ได้ด้วยหรือ"

12:30-16:00 วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2551

ห้อง 301 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

 

"โครงการไท-ไทยคดีศึกษา กับเพื่อนบ้านอาเซียนของเรา"

ขอเชิญฟังการอภิปราย (ฟรี)

"ความสัมพันธ์ไทย/สยาม-กัมพูชา: สนธิสัญญา ดินแดน และแผนที่"

12:30-17:00 อาทิตย์ 31 สิงหาคม 2551

ห้อง 301 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

 

"การเมืองสยามประเทศ (ไทย)-หลังสมัคร II และ/หรือ “ ตุลาการภิวัตน์-ได้ผลจริงหรือ"

Siam-Thailand: Post-Samak II:

"Judicialization”: Does in Work in Our Country: Thailand-Siam?"

12:30-16:00 อาทิตย์ 3 สิงหาคม 51 /Sun. 3 August 2008

Room 201 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี/Accountancy Bldg.

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์/ Thammasat, Tha Phrachan

 

 

“สยามประเทศ (ไทย) หลังสมัคร 1:

การเมืองกับลัทธิชาตินิยม - กรณีศึกษาปราสาทเขาพระวิหาร/รัฐบาลสมัคร-ปัญหาและทางออก

Siam-Thailand: Post-Samak I:

Politic and Nationalism-The Preah Vihear Case

13:00-17:00 อาทิตย์ 13 กรกฏาคม 51 /Fri. 13 July 2008

Room 201 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี/Accountancy Bldg.

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์/ Thammasat, Tha Phrachan

 

 

“ไสยศาสตร์/มนตร์ดำ การเมือง และชาตินิยม

กรณีศึกษา 2 ปราสาท-เขาพนมรุ้งและเขาพระวิหาร”

Animism, Politics, and Nationalism:

Case Studies on Prasats Phnom Rung and Preah Vihear

13:00-17:00 ศุกร์ 20 มิถุนา 51/Fri. 20 June

Room 214 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี/Accountancy Bldg.

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์/ Thammasat, Tha Phrachan

 

ขอเชิญร่วมเสวนา (ฟรี)

"มอญใยสยาม: ชนชาติ บทบาท และบทเรียน"

ศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2551

เวลา 13.00 - 18.30 น.

ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลื่งชัน ธนบุรี

 

 

Pramoedya Ananta Toer: From Indonesia to Siam

Mon 21 Apr 2551 at 13:00-16:00

Room 201 Liberal Arts, TU, Tha Phrachan

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการอภิปราย

วิกฤตความรู้-ความจริง-ความจำ เมื่อความจริงคือสิ่งที่มองเห็น:
“หนึ่งศพ” “ไอ้ปื๊ด” กับกรณีนองเลือด 6 ตุลา

 พฤหัสบดี 6 มีนาคม 2551 1300-1600 น. 
ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

ขอเชิญร่วมอภิปราย

“จาก 14 ถึง 6 ตุลา และพฤษภาเลือด ประวัติศาสตร์บาดแผล กับบท (ไม่) เรียนของเรา”

From October 14th to 6th and the Bloody May: The Unlearned Lessons of Our History

และรายการแสดง “นาฏรัฐ” โดยนักศึกษาอุษาคเนย์ ปี 1 มธ.

Theater State and Songs from Siam to Thailand SeasTU Students/8

อังคาร 19 กุมภาพันธ์ 2551/Tuesday 19 February 2008

13:00-18:30 ชั้น 3 ตึกเอนกประสงค์ มธก. ท่าพระจันทร์

Thammasat University, Tha Phrachan, Bangkok

 

เชิญร่วมงานเสวนา/Panel Discussion

ปัญหาประชาธิปไตยของพม่า อาเซียและไทย

Problems of Democracy in Burma, Thailand, and ASEAN

วันจันทร์ที่  1  ตุลาคม  2550

Monday October 1 เวลา 17.00 – 19.00

ณ ห้อง 301  ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์  มธ.  ท่าพระจันทร์  กรุงเทพฯ

Room 301, Fac of Liberal Arts,

Thammasat University, Tha Phrachan

 

ขอเชิญร่วมเสวนาและเปิดตัวหนังสือ-Booklaunch
"เอเชียตะวันออกยุคใหม่: จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ใต้หวัน "
The Rise of China and East Asia

ศุกร์ที่ 28 กันยายน 2550 เวลา 13.00-17.00 น.
ห้องประชุม สยามสมาคม สุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) กรุงเทพฯ

 

ขอเชิญร่วมเสวนาและแถลงข่าว
"การเมืองไทยเรื่องการตลาด กับ การตลาดเรื่องการเมืองไทย"
Thai Politics of Marketing VS Marketing of Thai Polotics

อาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2550 เวลา 14.00-16.00 น. ห้องประชุม F337 ตึกริมน้ำ
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร

 

ขอเชิญร่วมสัมมนา

"1 ศตวรรษปริทัศน์: รัฐธรรมนูญและรัฐประหาร
กับการเมืองสยาม/ไทยสมัยใหม่ (พ.ศ.2454-2550)"

Constitutions and Coups in Modern Siamese/Thai Politics: A Centennial Review (1912-2007)
วันเสาร์ที่ 23- อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2550/Saturday 23-Sunday 24 June 2007
ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Sriburapha Auditorium, Thammasat Univeristy, Tha Phrachan Campus

 

ขอเชิญร่วมเสวนา
"ไท-ไทย-สยาม กับปัญหาอัตลักษณ์ของผู้คนและประเทศชาติ"

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2550 เวลา 10.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม ตึกเอนกประสงค์
ชั้น 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

โครงการตลาดวิชา มหาวิทยาลัยชาวบ้าน
เชิญร่วมเสวนา

"เมืองไทย: หลังขิงแก่ 2 "
รัฐธรรมนูญฉบับเนติบริกร-รัฐศาสตร์บริการ กับอนาคตการเมืองไทย
Thailand: Post Old Ginger? 2

อาทิตย์ 29 เมษายน 2550  เวลา 13.30-17.00/Sunday 29 April 2007
ห้องประชุม 202 ชั้น 2

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
Room 202, Commerce Faculty, Thammasat U. Tha Phrachan

 

เชิญร่วมเสวนา
มอญ-เขมร ศึกษา

ศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2550 ณ ห้อง 201 ชั้น 2
คณะีศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

และลง
พื้นที่ภาคสนาม

"เยือนถิ่นมอญ" ศึกษาความหลากหลายทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรม

ย่ำถิ่นประวัติศาสตร์ สัมผัสธรรมชาติกาญจนบุรี

สาร์ที่ 9 - อาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2550

 

 

เรียนเชิญ / Invitation งานเปิดตัวหนังสือ / Booklaunch
"อยุธยา Discovering Ayutthaya
ฉบับ 3 ภาษา: ไทย – อังกฤษ – ญี่ปุ่น"

In 3 Languages: Thai-English-Japanese
พุธ 25 เมษายน 2550 / Wed 25 April 2007
14.30 – 17.00 สยามสมาคม สุขุมวิท 21 (ซอยอโศก)
The Siam Society, Soi Asoke, Sukhumvit 21, Bangkok

 

โครงการตลาดวิชา มหาวิทยาลัยชาวบ้าน
เชิญร่วมเสวนา

"เมืองไทย : หลังขิงแก่ 1"
Thailand: Post Old Ginger? 1

9 มีนาคม 2550  เวลา 13.30-17.00
Friday 9 March 2007

ห้องประชุม 202 ชั้น 2
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
Room 202, Commerce Faculty, Thammasat U. Tha Phrachan

 

อ่านข่าวสรุปการสัมมนาเรื่องทหารกับการเมือง

 

Invitation

“Military and Politics in Southeast Asia: Thailand, Burma, Indonesia, the Philippines”

Sunday 14 January 2007, 12.30-17.00

Room 201 Faculty of Liberal Arts, Thammasat University, Bangkok 

12.30-13.00     Registration

13.00-13.30     Welcome Remarks: Dr. Thanet Aphornsuwan,

Director of Thammasat Southeast Asian Studies 

“Burma: Opening Remarks” by Prof. Robert H. Taylor,

Burma Specialist and former Vice-Chancellor of University of Buckingham, England (Speech in English)

13.30-13.45     Book-launch: “Thai translation of Robert H. Taylor: The State in Burma”

ByThamrongsak Phetlertanan and Phanngam Ngaothammasan

13.45-14.15     Coffee Break

14.15-16.30     Panel: “Military and Politics in Southeast Asia: Thailand, Burma, Indonesia, the Philippines”

By       Dr. Charnvit Kasetsiri (Thailand)   

Dr. Witthaya Sucharitthanarak (Indonesia)

Dr. Surachat Bamrungsuk (Thailand)

Asso. Prof. Sida Sonsri (Philippines)

Aj. Pornphimon Trichote (Burma)

 Moderator: Aj.Akkraphang Khamkoon   

 Note

-No Registration Fee

-Your kind help supporting our Textbooks activities would be highly appreciated;

buy our books for your alma mata.

 

ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนาและเปิดตัวหนังสือ

“ทหารกับการเมืองในอุษาคเนย์: ศึกษาเปรียบเทียบกรณีของไทย พม่า อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์”

อาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2550 เวลา 12.30–17.00 น.

ณ ห้อง 201 ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

12.30–13.00    ลงทะเบียน

13.00–13.30    เปิดงานและกล่าวต้อนรับโดย ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

ผู้อำนวยการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

ปาฐกถานำ “พม่า” โดย ศ.โรเบิร์ต เทเลอร์: ผู้เชี่ยวชาญการเมืองพม่า และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยบัคกิ้งแฮม อังกฤษ (กล่าวเป็นภาษาอังกฤษ และมีสรุปความเป็นภาษาไทย)

13.30–13.45    แนะนำหนังสือ “รัฐในพม่า” (Robert H. Taylor: The State in Burma)

โดย ผศ.ธำรงศักดิ์   เพชรเลิศอนันต์ และ ผศ.พรรณงาม เง่าธรรมสาร

13.45–14.15    พักรับประทานอาหารว่างร่วมกัน

14.15–16.30    สัมมนา “ทหารกับการเมืองในอุษาคเนย์: ศึกษาเปรียบเทียบกรณีของไทย

พม่า อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์”

โดย      ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (ไทย)

ดร.วิทยา สุจริตธนารักษ์ (อินโดนีเซีย)

ดร.สุรชาติ บำรุงสุข (ไทย)

รศ.สีดา สอนศรี (ฟิลิปปินส์)

อ.พรพิมล ตรีโชติ (พม่า)              

พิธีกรประจำวัน อ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ

หมายเหตุ

-ไม่มีค่าลงทะเบียน

-หากท่านต้องการสนับสนุนวิชาการตามรอย ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้สถาปนา

-โปรดสนับสนุนโครงการตำราฯ

ซื้อและส่งหนังสืออภินันทนาการให้โรงเรียน/สถาบันการศึกษาเก่าของท่าน

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่อยู่