โครงการอบรมเกียรติบัตร

“การพัฒนาประชาธิปไตย” รุ่นที่ 1/2551

เรื่อง “ตุลา-ตุลา พฤษภาประชาธรรม: ประชาธิปไตยและสันติวิธีในการเมืองไทย”

สำหรับครู-อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป

วันพฤหัสบดีที่ 26 และศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2551

จัดโดย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

*******************************

 

ผู้ดำเนินโครงการ :              มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                                                413/38 ถ.อรุณอัมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร 02-433-5768, 02-433-8713 , www.textbooksproject.com

E-mail: kitsunee_tai@yahoo.com

ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลักษณะโครงการ :              โครงการอบรมมีใบประกาศเกียรติบัตร “การพัฒนาประชาธิปไตย”

ระยะเวลาการอบรม :          2 วัน (วันพฤหัสบดีที่ 26 และศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2551)

สถานที่การอบรม :              คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม :      80 คน  (ครู อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป)

ค่าเอกสารการอบรม :         500 บาท

วิธีการสมัคร :                       ติดต่อสมัครได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-433-8713

                                                (โหลดใบสมัครได้ที่ www.textbooksproject.com)

 

หลักการและเหตุผล

 

                ในช่วง 8 ทศวรรษของระบอบประชาธิปไตยไทยนับแต่การเริ่มต้นสร้างระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญเมื่อครั้งปฏิวัติ 24 มิถุนายน 2475 เพื่อวางหลักการพื้นฐานด้านสิทธิ เสรีภาพ และเสมอภาคของประชาชน

เป็นช่วงเวลาที่ระบอบประชาธิปไตยต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคนานัปการ ทั้งจากกลุ่มอำนาจเก่า กลุ่มอำมาตยาธิปไตย กลุ่มคณาธิปไตยทหาร และกลุ่มทุนโลกาภิวัตน์ ฯลฯ ที่ต่างพยายามเข้ามามีบทบาทในการกำหนดโครงสร้าง

และรูปแบบทางการเมืองผ่านการสร้างรัฐธรรมนูญ/ธรรมนูญฉบับต่างๆ รวมทั้งการใช้กลไกรัฐและการสื่อสารบนอำนาจเบ็ดเสร็จ สร้างคำอธิบายหรือวาทกรรมต่างๆ มากมายให้ประชาสังคมยอมรับ เพื่อการดำรงรักษาอำนาจทางการเมือง

และผลประโยชน์ของหมู่ตนในฐานะชนชั้นนำ เหล่านี้ย่อมเป็นปัญหาและอุปสรรคอันสำคัญต่อการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยไทย ให้ก้าวหน้าและบรรลุถึงหลักการพื้นฐานเพื่อประโยชน์สุขของประชากรทั้งแผ่นดินและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยแท้จริง ดังนั้น โครงการอบรมเกียรติบัตร “การพัฒนาประชาธิปไตย” จึงจัดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างองค์ความรู้ทั้งในแง่มุมด้านหลักการทฤษฎีและด้านประสบการณ์ที่แท้จริงในสังคมไทย เพื่อที่จะได้นำความรู้เหล่านี้เผยแพร่ต่อไปทั้งในการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ

และในภาคประชาสังคม อันจะเป็นเครื่องช่วยให้สังคมไทยได้เครื่องมือและวิธีการในการพัฒนาเพื่อบรรลุถึงสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยไทย

2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจของไทย

3. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และวิธีการสร้างองค์ความรู้เพื่อประชาธิปไตยให้กับสังคมไทย

4. เพื่อสร้างทัศนคติของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ความเชื่อ

    และศาสนา ตลอดจนกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ผู้ร่วมอบรมได้เพิ่มพูนความคิดและความรู้ว่าด้วยการพัฒนาประชาธิปไตยไทย

2.  ผู้ร่วมอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของมิติด้านต่างๆ ที่มีต่อปัญหาการพัฒนาประชาธิปไตยไทย

3.  ผู้ร่วมอบรมได้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยไทย

4.  ผู้ร่วมอบรมได้สร้างเสริมทัศนคติด้านสันติวิธีในประชาธิปไตยไทย

 

ข้อตกลงเบื้องต้นของผู้ร่วมอบรม:

1.  ผู้ร่วมอบรมต้องอยู่ร่วมตั้งแต่ต้นจนจบการอบรมรวม 2 วัน

2.  ผู้ร่วมอบรมพึงพร้อมต่อการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งการเขียน การนำเสนอในห้องบรรยาย และ

    ในภาคสนาม

3.  ผู้ร่วมอบรมพึงพร้อมต่อการแนะนำตนเองต่อสมาชิกผู้ร่วมอบรมคนอื่น เพื่อการสร้างเครือข่าย

     “พัฒนาประชาธิปไตย” ไทยต่อไปในอนาคต

การแต่งกาย  : แต่งกายสุภาพ สะดวกต่อการเดินในการศึกษาภาคสนาม ควรเตรียมหมวกและร่มมาด้วย


 

กำหนดการโครงการอบรมเกียรติบัตร

“การพัฒนาประชาธิปไตย” รุ่นที่ 1/2551

เรื่อง “ตุลา-ตุลา พฤษภาประชาธรรม: ประชาธิปไตยและสันติวิธีในการเมืองไทย”

สำหรับครู-อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป

วันพฤหัสบดีที่ 26  และศุกร์ที่ 27 มิถุนายน  2551

ณ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

******************************

วันพฤหัสบดีที่  26  มิถุนายน  2551

09.30      กล่าวเปิดการอบรม โดย รศ. ดร.ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มธ.

10.00      ปาฐกถาเรื่อง “ 8 ทศวรรษประชาธิปไตยไทย”  โดย ศ.เสน่ห์  จามริก

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

10.30      ชมวีซีดี “14 ตุลา บันทึกประวัติศาสตร์”

11.30      เสวนา “14 ตุลา กับปัญหาประชาธิปไตยไทย”

โดย  ผศ. ดร.ธำรงศักดิ์  เพชรเลิศอนันต์ (วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต)

12.30         รับประทานอาหารตามอัธยาศัย

13.30      อ่านบทกวี  โดย เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์   (ศิลปินแห่งชาติ)

13.45     ชมวีซีดีบันทึก “6 ตุลา 2519”

14.45      เสวนา “6 ตุลา กับความรุนแรงโดยรัฐ”

โดย ผศ. ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ  (ประวัติศาสตร์ จุฬาฯ),

       รศ.ดร.ชัยวัฒน์  สถาอานันท์   (รัฐศาสตร์ มธ.)

15.45     Thammasat Walking Tour ประชาธิปไตยและสังคมไทย

นำโดย อ.ทรงยศ  แววหงษ์ (อักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร)  ,

            ผศ. ดร.ธำรงศักดิ์  เพชรเลิศอนันต์ (วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต)

           และ คุณสุริยาพร  โสกันต์  (นศ.มธ.)

17.00      ปิดการอบรมประจำวัน

 

วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2551

09.30      สนทนา ทบทวนการอบรม และนำการอ่านบทความ  “บ้านเมืองของเราลงแดง: แง่มุมทาง

สังคมและวัฒนธรรมของรัฐประหาร 6 ตุลาคม” โดย ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์  เพชรเลิศอนันต์

10.00      ชมวีซีดี “บันทึกสีดำ พฤษภา 35”

11.00      เสวนา “พฤษภาประชาธรรม”

โดย ดร.ปริญญา   เทวานฤมิตรกุล * (รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มธ.)

       รศ.อุบลรัตน์  ศิริยุวศักดิ์   (นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ)

12.00      รับประทานอาหารตามอัธยาศัย

13.00      เสวนา “สันติวิธีกับการเมืองไทย”

                โดย ดร.นฤมล   ทับจุมพล (รัฐศาสตร์ จุฬาฯ),

              ดำเนินการโดย รศ. ดร.พิภพ  อุดร (คณะพาณิชย์ฯ มธ.)

14.00      แบ่งกลุ่มระดมสมองเพื่อแสวงหาแนวทาง “สันติวิธีในการเมืองไทย”

15.00      นำเสนอโดยผู้แทนกลุ่ม

16.30      ปาฐกถาเรื่อง “มอง 3 เหตุการณ์เลือด มองการเมืองไทย”

                โดย ดร.ชาญวิทย์  เกษตรศิริ เลขานุการมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

17.00      กล่าวปิดและมอบเกียรติบัตรโดย รศ.ดร.ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์  มธ.

 

พิธีกรตลอดรายการ :  สุริยาพร  โสกันต์

 

จัดโดย    มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

หมายเหตุ   * วิทยากรอยู่ระหว่างทาบทาม

                                      

กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดการอบรม

โปรดส่งใบสมัคร (กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร) ภายในวันที่  13 มิถุนายน 2551