ขอเชิญร่วมเสวนา

"ไท-ไทย-สยาม กับปัญหาอัตลักษณ์ของผู้คนและประเทศชาติ"

วันจันทร์ที่  ๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๐

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐

ห้องประชุม  ตึกอเนกประสงค์ ชั้น ๔ มธ. ท่าพระจันทร์

  

๙.๓๐ – ๑๐.๐๐                        ลงทะเบียน

๑๐.๐๐ - ๑๒.๓๐          "ไทดำ ไทขาว ไทแดง และไทยเหลือง: อัตลักษณ์เปิด อัตลักษณ์ปิด"

สุมิตร                ปิติพัฒน์

พิเชษฐ์              สายพันธ์

ธำรงศักดิ์          เพชรเลิศอนันต์

นลินี                 ตันธุวนิตย์                     ดำเนินรายการ

๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐          พักรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐          "สยามหรือไทย: นามนั้นสำคัญมากหรือ?"

ชาญวิทย์           เกษตรศิริ

ฉลอง                สุนทราวาณิชย์

กฤตยา             อาชวนิชกุล

อัครพงษ์           ค่ำคูณ

ธเนศ                อาภรณ์สุวรรณ              ดำเนินรายการ

๑๖.๐๐                         สังสรรค์

  

จัดโดย             โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                       

เข้าฟังสัมมนา ฟรี