มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์     มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

โครงการตลาดวิชา มหาวิทยาลัยชาวบ้าน

เชิญร่วมเสวนา

"เมืองไทย: หลังขิงแก่ 2"

รัฐธรรมนูญฉบับเนติบริกร-รัฐศาสตร์บริการ กับอนาคตการเมืองไทย

Thailand : Post Old Ginger 2

อาทิตย์ 29 เมษายน 2550  เวลา 13.30-17.00

Sunday 29 April 2007

ห้องประชุม 202 ชั้น 2

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Room 202, Commerce and Accountancy Faculty, Thammasat U. Tha Phrachan

------------------------------------

 

13.30               ลงทะเบียน 

14.00               ศ.รังสรรค์  ธนะพรพันธุ์  ปาฐกถานำ

14.30               เสวนา  "เมืองไทย: หลังขิงแก่ 2" ‘รัฐธรรมนูญฉบับเนติบริกรรัฐศาสตร์บริการ

         กับอนาคตการเมืองไทย’

ผศ.ดร.ฐิตินันท์   พงษ์สุทธิรักษ์     (รัฐศาสตร์ จุฬาฯ)

ดร. ฐาปนันท์     นิพิฏฐกุล    (นิติ มธ.)

ผศ.ธำรงศักดิ์     เพชรเลิศอนันต์    (ม.รังสิต)

รศ.ดร.พิภพ       อุดร   ดำเนินรายการ

17.00               ซักถาม แสดงความคิดเห็น

 

พิธีกรประจำวัน  อ.อัครพงษ์    ค่ำคูณ

 

หมายเหตุ

จัดร่วมโดย        หลักสูตรควบตรี/โท ด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์ฯ มธ.

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ มธ.

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์