โครงการตลาดวิชา มหาวิทยาลัยชาวบ้าน

เชิญร่วมเสวนา

"เมืองไทย : หลังขิงแก่ 1"

Thailand: Post Old Ginger 1

ศุกร์ 9 มีนาคม 2550  เวลา 13.30-17.00

Friday 9 March 2007

ห้องประชุม 202 ชั้น 2

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Room 202, Commerce Faculty, Thammasat U. Tha Phrachan

------------------------------------

13.30     ลงทะเบียน

14.00     รศ.เกศินี วิฑูรย์ชาติ คณบดีคณะพาณิชย์ฯ มธ. เปิดงาน

14.15     เสวนา "เมืองไทย : หลังขิงแก่ ? 1"

ดร. อเนก เหล่าธรรมทัศน์

ดร. ชาญวิทย์  เกษตรศิริ

รศ. อุบลรัตน์  ศิริยุวศักดิ์

ดร. พิภพ อุดร ดำเนินรายการ

16.15     ซักถาม แสดงความคิดเห็น

16.30     รศ.ดร.ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ (ผอ.โครงการอุษาคเนย์ มธ.) ปัจฉิมกถา

 

พิธีกรประจำวัน  อ.อัครพงษ์    ค่ำคูณ

 

หมายเหตุ จัดร่วมโดย

หลักสูตรควบตรี/โท ด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์ฯ มธ.

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

9 มีนาคม เป็นวันคล้ายวันเกิดของ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาบุรุษสามัญชน

สนใจโปรดสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลข 02-4338713, 02-4245768