มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 

 

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

การสัมมนาวิชาการ - Seminar

แม่น้ำโขง: ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรม กับกระแสของความเปลี่ยนแปลง

The Mekong River: Its Diversities and Current of Changes

24-25 มกราคม 2551

โรงแรม นครพนม ริเวอร์วิว  จ.นครพนม

26-30 มกราคม  2551

ลงพื้นที่ภาคสนามประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

 

ความเป็นมา

 

            ในปัจจุบันองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ  นิเวศวิทยา  ศิลปวัฒนธรรม   ตลอดจนอารยธรรมสถาน ที่มีอยู่อย่างโดดเด่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออุษาคเนย์นี้ยังรับรู้และจำกัดอยู่ในขอบเขตแคบ ๆ เฉพาะวงวิชาการเท่านั้น หาได้เป็นที่เผยแพร่ออกไปในวงกว้างของประชาชนไม่      ดังนั้น  การกระตุ้นให้ทุกฝ่ายเกิดความตื่นตัวเข้าใจ และติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการรวมทั้งการที่จะผลักดันให้เกิดการนำความรู้ไปปรับกระบวนทัศน์ใหม่ให้เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงเป็นสิ่งจำเป็นและเร่งด่วนอย่างยิ่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  หมายถึง ผู้คน  แผ่นดิน  และผืนน้ำอันกว้างใหญ่ของกลุ่มประเทศที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำสำคัญทั้งสองสายนี้   นี่เป็นดินแดนที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและก็หาได้เป็นของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ชาติใดชาติหนึ่งโดยเฉพาะไม่   ความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะโดยธรรมชาติหรือโดยวัฒนธรรม ตลอดจนเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกทางน้ำเป็นของมนุษยชาติร่วมกัน     กล่าวได้ว่าแม่น้ำโขง     คือเส้นเลือดใหญ่ที่ให้ชีวิตแก่ภูมิภาค ครอบคลุมพื้นที่ของประเทศจีน  พม่า  ลาว   ไทย  กัมพูชา   และเวียดนาม    ดินแดนทั้งหมดกำลังอยู่ในท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง   “โลกาภิวัตน์”   ของศตวรรษปัจจุบัน     ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไทยและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้จะต้องตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมและธรรมชาติตลอดจนการที่จะดำรงอยู่ร่วมกัน ตระหนักในพลังแห่งวิถีของชุมชนที่หลากหลายที่จะต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ต้องรู้และเข้าใจ เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น รวมทั้งผลกระทบด้านต่างๆ ต่อผู้คน แผ่นดิน และผืนน้ำ ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

            การสัมมนาครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือในวงวิชาการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยความริเริ่มของสถาบัน  มูลนิธิ   และองค์กรต่างๆ  ทางด้านวิชาการ    โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์และได้จากความร่วมมือจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย  กับ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่ส่งเสริมและให้การสนับสนุนการศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อขยายพรมแดนความรู้และสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาแก่คนและสังคมไทยให้เป็นสังคมที่อุดมไปด้วยปัญญา ดังพุทธภาษิตที่ว่า  “นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา” แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี

 

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า และเผยแพร่ข้อมูลในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านคมนาคม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม และนิเวศวิทยา

2.  เพื่อกระตุ้นให้มีการนำเอาความรู้และความเข้าใจที่ได้ ไปปรับให้เอื้อต่อการสร้างความเข้าใจอันดีของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

3.   เพื่อมุ่งสร้างคุณค่าและองค์ความรู้ และพัฒนาบุคคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองสังคมไทย

 

ระยะเวลาของการสัมมนา         วันที่ 24 - 25 มกราคม 2551   และ ภาคสนามวันที่  26 - 30 มกราคม 2551

 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา                       ครู-อาจารย์  นิสิต  นักศึกษา  และบุคคลทั่วไป  500  คน

 

ลงทะเบียนสัมมนาท่านละ         บุคคลทั่วไป 1,500 บาท   (สำหรับนิสิต /นักศึกษามาเป็นหมู่คณะ ค่าลงทะเบียน นักศึกษาปริญญาตรี   1,000 บาท, ปริญญาโท/เอก 1,200 บาท)

(เป็นค่าเอกสารประกอบการสัมมนา อาหารกลางวัน อาหารว่างและทัวร์สยามประเทศไทย)

 

ผู้ลงทะเบียนสัมมนา                 รับอภินันทนาการหนังสือประจำปีของ 2 มูลนิธิ กับ 1 บริษัท

 

สถานที่จัดสัมมนา                     โรงแรม นครพนม ริเวอร์วิว  .นครพนม

 

สถานที่ลงพื้นที่ภาคสนาม        ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (วันเสาร์ที่  26 – วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2551)

 

จำนวนผู้ลงพื้นที่ภาคสนาม      รับจำนวนจำกัด 120 ท่าน

 

ลงทะเบียนภาคสนามท่านละ     18,500 บาท

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 

1.  เกิดความเคลื่อนไหวและตื่นตัวในวงวิชาการเกี่ยวกับในด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มแม่น้ำโขง

2.  เกิดการสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

3.  เกิดการต่อยอดให้มีมุมมองประเด็นปัญหาใหม่ๆ เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

 

จัดโดย             มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย,  บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, มหาวิทยาลัยนครพนม, สมาคมจดหมายเหตุไทย ร่วมกับกองทุนจิตรภูมิศักดิ์

 

ติดต่อสอบถามที่          มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                                    โทร. 02-424-5768, 02-433-8713 (โทร./โทรสาร)

                                    e-mail : kitsunee_tai@yahoo.com

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    www.textbooksproject.com หรือ  www.seas.arts.tu.ac.th 

 

 

กำหนดการสัมมนา

 

พฤหัส 24 มกราคม 2551

 

08.00 - 09.00 .   ลงทะเบียน

09.00 - 09.15 น.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวต้อนรับ

09.15 - 09.30 .   เปิดการสัมมนาโดย พล... เภา  สารสิน  ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

09.30 - 10.00 น.   ปาฐกถา  “ความหลากหลายทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง” 

                                โดย  รศ.ศรีศักร   วัลลิโภดม

10.00 - 10.30 .   พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 - 12.30 .   แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ

ห้อง 1      “แม่น้ำโขงกับแม่น้ำสาขา”

แม่น้ำสงคราม        คุณรัฐพล         พิทักษ์เทพสมบัติ

แม่น้ำโขง                ดร.สุพจี           นิลอุบล

                                    แม่น้ำเลย               รศ.จันทร์แจ่ม    ดวงอุปะ   (ม.ราชภัฎเลย)

                                                แม่น้ำมูล                 อ.กนกวรรณ     มะโนรมย์  (ม.อุบล)

                                                                                อ.เอกกมล      สายจันทร์          ดำเนินรายการ

                        ห้อง 2      “การค้าชายแดนลุ่มน้ำโขง”

ดร.วนิดา                หงษ์มณีรัตน์   (ม.นครพนม)  

คุณสมทัด               บุญทะพาน     (ประธานหอการค้านครพนม)

ดร.อินทิรา              ซาฮีร์               (ม.อุบล)

รศ.ดร.พิภพ            อุดร         ดำเนินรายการ

                                ห้อง 3      “ประชุมประจำปีสมาคมจดหมายเหตุไทย”

                                                ประชุมสมาชิก และรายงานผลการดำเนินงาน โดย นายกสมาคมจดหมายเหตุไทย

                                    วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

                                    วาระที่ 2  เรื่องสืบเนื่อง

                                                  2.1.  รับรองสมาชิก

                                                  2.2.  รายงานสถานะการเงิน

วาระที่ 3  เรื่องอื่นๆ 

            พิธีมอบทุนการศึกษา

ปาฐกถาพิเศษว่าด้วย “จดหมายเหตุฟิลม์ “แม่น้ำโขงจากทิเบตถึงเวียดนามใต้”    โดย อ.อัครพงษ์   ค่ำคูณ

12.30   - 13.30 .   รับประทานอาหารกลางวัน

12.31   13.30 - 15.30 .       แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ

ห้อง 1    “ไทดำ ไทขาว ไทแดง และ ไทยเหลือง : อัตลักษณ์เปิด อัตลักษณ์ปิด”

                                                รศ.สุมิตร                ปิติพัฒน์     (มธ.)

อ.พิเชฐ                    สายพันธ์     (มธ.)

ดร.ชาญวิทย์          เกษตรศิริ     

รศ.กฤตยา             อาชวนิจกุล            ดำเนินรายการ

ห้อง 2    “สาละวิน  นู่เจียง :  แม่น้ำของใคร

คุณเพียรพร           ดีเทศน์

คุณวันดี                  สันติวุฒิเมธี

คุณจ๋ามตอง

                                                รศ.ดร.กัมปนาท     ภักดีกุล     ดำเนินรายการ

                                ห้อง 3      “จดหมายเหตุ พระธาตุพนม”

                                                พระราชธีราจารย์     (เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร)

อ.สมชาติ                มณีโชติ  (ม.มหาสารคาม)

                                                อ.วาริน                   รินทระ  (นครพนม)

                                                ดร.ทวีศิลป์             สืบวัฒนะ    ดำเนินรายการ

15.30 - 16.00 .   พักรับประทานอาหารว่าง

16.00 - 17.30 .   แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ

ห้อง 1   “ผ้าไท ลาว เขมร  กับวิถีชีวิตท้องถิ่น” 

รศ.ดร.อัจฉรา         ภาณุรัตน์   (ม.ราชภัฏสุรินทร์) ปาฐกถาพิเศษ

อ.กรรณิกา               จินากูล       (ม.ราชภัฎสุรินทร์)

อ.วีรธรรม                 ตระกูลเงินไทย   

อ.สมฤทธิ์                ลือชัย      ดำเนินรายการ

ห้อง 2   ชมภาพยนตร์ต้องห้ามหลัง 6 ตุลา  “ทองปาน: คน เขื่อน ดิน และน้ำ”  เรื่องราวของคนตัวเล็ก ๆ นักวิชาการ ข้าราชการ กับผลกระทบของโครงการอภิมหาเขื่อนกั้นแม่น้ำโขง

พร้อมด้วยแบคกราวด์ของดินแดนสองฝั่งลาวและไทย   ชีวิตของผู้คนปากชม เชียงคาน หนองคาย เวียงจัน    โดย  คุณไพจง   ไหลสกุล  , ลาวคำหอม  , อ.ทรงยศ   แววหงษ์   ดำเนินรายการ

ห้อง 3      “จดหมายเหตุลุ่มน้ำโขง : บันทึกและความทรงจำ ลาวกับอีสาน”

อ.กิตติรัตน์             ศรีหบัณ  (ม.ราชภัฎอุบล)

ดร.กัณฐิกา            ศรีอุดม   (ม.รังสิต)

อ.สิทธา                   เลิศไพบูลย์ศิริ

อ.จรูญรัตน์             สุวรรณภูสิทธิ์         ดำเนินรายการ

18.00 – 19.00 น.   เลี้ยงอาหารค่ำ และชมภาพยนตร์  “เปลี่ยนสยามเป็นไทย นามนั้นสำคัญไฉน ”
19.00
-19.45 น.  อภิปราย  “โลกร้อน......ความจริงที่ไม่มีใครอยากฟัง “

.เสน่ห์                   จามริก

คุณสมหวัง             บุตรทะวงษ์   (นศ.ป.โท ม.มหิดล)

รศ.ดร.สุวิทย์          เลาหศิริวงศ์   (ม.นครพนม) 

ดร.ศรีประภา          เพชรมีศรี                                ดำเนินรายการ

19.45 น.                 ชมภาพยนตร์  AN INCONVENIENT TRUTH  ของ อัล กอร์  (รางวัลโนเบิล 2007)

 

ศุกร์ 25 มกราคม 2551

 

09.00 - 10.30 .   แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ

ห้อง  1   “บุญผะเวส :  พิธีกรรมและความเชื่อ”

                                                คุณอภินันท์            บัวหภักดี

                                                นพ.ภักดี                 สืบนุการ    (ผอ.รพ.ด่านซ้าย)

                                                อ.เอกรินทร์             พึ่งประชา  (ม.ศิลปากร)

                ดร.ภัทรธิรา            ผลงาม          ดำเนินรายการ

ห้อง 2   “การท่องเที่ยวในลุ่มน้ำโขง”

                                                อ.ทนงศักดิ์           ใจสบาย    (ม.นครพนม)

                                                คุณณัฎฐพล           ตันมิ่ง      (ม.ราชภัฎเลย)

                                                อ.อัครพงษ์              ค่ำคูณ     (มธ.)

                                                ดร.ธเนศ                 อาภรณ์สุวรรณ    ดำเนินรายการ

                                ห้อง 3      “เหวียตเกี่ยว”

                                                ดร.ธัญญาทิพย์     ศรีพนา   (ม.จุฬา)

                                                 Mr.HUYNH            VAN  PHUC   (สมาชิกมิตรภาพไทย –เวียดนาม จ.นครพนม)

                                                อ.สุริยา                   คำหว่าน  (ม.นครพนม)

ดร.โกสุมภ์              สายจันทร์     ดำเนินรายการ

10.30 - 11.00 .   พักรับประทานอาหารว่าง

11.00 - 12.30 .   แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ

                        ห้อง 1   “การเทครัวในประวัติศาสตร์อุษาคเนย์”

                                                อ.แสวง                   มาละแซม   (รร.พระยุพราชเชียงใหม่) 

                                                อ.ปทุมทิพย์            ม่านโคกสูง  (ม.ราชภัฎสกลนคร)

                                                อ.สุวิทย์                  ธีรศาศวัต    (ม.ขอนแก่น)

                                                คุณชินวัฒน์           ตั้งสุทธิจิต

                                                ดร.ชาญวิทย์          เกษตรศิริ       ดำเนินรายการ

ห้อง 2    “รัฐกับนโยบายความหลากหลายทางภาษา”

                                            Mr.Aron                  Sorensen    

                                                อ.ชัยมงคล              เฉลิมสุขจิตศรี    (ม.ราชภัฎสุรินทร์)  

                                                ดร.รัตติยา              สาและ   (ม.ทักษิณ)

                                                อ.พจนี                     เพ็งเปลี่ยน     ดำเนินรายการ

                                ห้อง 3   “กัมพูชา  ลาว ไทย รัก ชื่น ขื่น ชัง”

                                                คุณธีรภาพ             โลหิตกุล

                                                 รศ.ศุภชัย               สิงห์ยะบุศย์   (ม.มหาสารคาม)

                                                อ.ดำเกิง                  โถทอง  (ม.ราชภัฏสุรินทร์)

                                                รศ.ดร.วิทยา           สุจริตธนารักษ์       ดำเนินรายการ

12.30 - 13.30 .   รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 17.00 .   ทัวร์สยามประเทศไทย  :  นมัสการพระธาตุพนม  และ เยี่ยมยามบ้านลุงโฮ

นมัสการ พระธาตุพนม    พระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีวอก และประจำวันเกิดของคนเกิดวันอาทิตย์   

พระบรมธาตุเจดีย์องค์สำคัญ  ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนสองฝั่งโขง บรรจุพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระพุทธเจ้า

ซึ่งพระมหากัสสปะเถระได้นำมาประดิษฐานไว้บนภูกำพร้าตามตำนานว่าก่อสร้างโดยกษัตริย์ห้าองค์ คือ พระยาจุฬณีพรหมทัต พระยานันทเสน พระยาอินทปัต พระยาคำแดง 

 และพระยาสุวรรณภิงคาร พร้อมไพร่พล    ในส่วนลวดลายที่เรือนธาตุนั้นตำนานเล่าว่าตกแต่งโดยพระอินทร์และเหล่าเทวดา มีแผ่นอิฐที่จำหลักลวดลายเป็นภาพกษัตริย์โบราณ ฝีมือ 

ช่างพื้นบ้าน ศิลปะสมัยทวารวดี หรือพุทธศตวรรษที่ 13-15    นับว่าเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ที่เก่าแก่ของภาคอีสานพระธาตุพนมได้รับการบูรณะและอุปถัมภ์โดยกษัตริย์แห่งล้านช้าง ในสมัย พ.ศ. 2223-2225

พระครูโพนเสม็ด (ญาคูขี้หอม) นำราษฎรจากเวียงจันทร์ 3,000 คนมาปฏิสังขรณ์พระธาตุให้สูงขึ้น และเป็นรูปแบบที่นิยมในอีสาน ต่อมาทางรัฐบาลได้บูรณะให้สูงขึ้นอีกเมื่อ พ.ศ. 2483

แต่ในวันที่ 11 สิงหาคม 2518 เกิดฝนตกหนักและพระธาตุพนมได้ทรุดพังทลายลง แต่ก็ได้รับการบูรณะโดยภาครัฐและเอกชนเสร็จสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ. 2522

ในเขตวัดมีบ่อน้ำพระอินทร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดของบ่อน้ำที่ใช้น้ำมาเสกน้ำพระพุทธมนต์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 จนถึงรัชกาลปัจจุบัน

บ้านลุงโฮ  (บ้านท่านโฮจิมินห์)   อยู่ที่บ้านนาจอก   ตำบลหนองญาติ     เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่อดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  นายโฮจิมินห์ได้เคยเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แห่งราชอาณาจักรไทย

เพื่อกอบกู้เอกราชของประเทศเวียดนาม ระหว่างปี พ.ศ. 2467–2474   มีการจำลองบ้านพักของ"ลุงโฮ"   หมู่บ้านนาจอกได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม มีการจัดนิทรรศการการแสดงประวัติการทำงานและการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ

ของท่านโฮจิมินห์    หมู่บ้านนี้จะปลูกต้นไม้รอบบ้านอย่างร่มรื่น เช่น ต้นหมาก พลู กล้วย  และชา 

พิธีกรตลอดงาน        .สมฤทธิ์   ลือชัย

หมายเหตุ               วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม


กำหนดการลงพื้นที่ภาคสนาม

เยี่ยมชม 4 แหล่งมรดกโลก   ท่าแขก – กวางบิ่งห์ – เว้ – ดานัง – ฮอยอัน ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 

วิทยากร         ดร.ชาญวิทย์    เกษตรศิริ      

อ.สมฤทธิ์       ลือชัย           

อ.อัครพงษ์      ค่ำคูณ

 

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2251             ท่าแขก – ด่านจาลอ - จังหวัดกวางบิ่งห์

 

06.30 น.                 คณะทัวร์พร้อมกันที่โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว  เดินทางไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองนครพนม

(ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว) จ.นครพนม

07.30 น.                 เดินทางสู่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว)โดยทางเรือ

08.00 น.                 เดินทางถึงเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว

08.30 น.                 ออกเดินทางสู่ประเทศเวียดนามโดยใช้เส้นทางหมายเลข 12 ซึ่งตลอดเส้นทางเต็มไปด้วยทัศนียภาพที่สวยสดงดงามของภูเขาหินปูนใน สปป.ลาว ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวลาวและชนกลุ่มน้อย ทั้งลาวลุ่ม ลาวเทิง

12.00 น.                 รับประทานอาหารกลางวัน

15.00 น.                 เดินทางถึงอุทธยานแห่งชาติฟองญา-แก่บ่าง  ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำ SON    ซึ่งไหลไปสู่ ถ้ำฟองญา (Phong Nha) ที่สวยงามเป็นหนึ่งในสองของโลก และ เป็นมรดกโลกล่าสุดอันดับ 5 ของเวียดนาม   ชมความสวยงามของ 

“ถ้ำแห้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก” “ถ้ำใต้ดินที่มีหาดหินและหาดทรายที่สวยงาม” ฯลฯ ชมหินงอกหินย้อยอันสวยงามภายในถ้ำพระราชวัง    แล้วชมอักษรโบราณของพวกจามภายในถ้ำบีกี๋  ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยเกิดเป็นรูปร่างประหลาด ตระการตา ตามจินตนาการ

16.00 น.                 ถึงจังหวัดกวางบิ่งห์ เข้าพักที่โรงแรม Saigon Quang Binh (หรือเทียบเท่า)

18.00 น.                 รับประทานอาหารค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันอาทิตย์ที่ 27  มกราคม 2551       กวางบิ่งห์ - เว้

 

06.00 น.                 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

07.00 น.                 ออกเดินทางสู่เมืองเว้  โดยใช้เส้นทางหมายเลข 1A ถนนสายหลักของประเทศเวียดนามระหว่างทางเยี่ยมชม อุโมงค์หวิงมก  เข้าสู่หมู่บ้านหวิงมก   ชมอุโมงค์หลบภัยใต้ดินจากการทิ้งระเบิดอย่างหนักของทหารอเมริกา

ซึ่งคนทั้งหมู่บ้านช่วยกันขุดในปี 1966   ใช้เวลา 20 เดือน ลึก 3 ชั้น มีทางเข้าออกถึง 13 ทางและได้อาศัยอยู่ในอุโมงค์เป็นเวลาถึง 5 ปี   เยี่ยมชม สะพานเหี่ยนเลือง  (ตั้งอยู่บนเส้นขนานที่ 18 ข้ามแม่น้ำเบ๋นห่าย

ในอดีตสะพาน แห่งนี้แบ่งประเทศเวียดนามเป็น 2 ประเทศ) ได้แก่เวียดนาม เหนือและเวียดนามใต้)  รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นแวะซื้อของที่ระลึก ณ ตลาดดงบา  (ตลาดเก่าแก่แหล่งค้าขายแลกเปลี่ยนที่สำคัญของเมืองเว้)

18.00 น.                 รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นล่องเรือชมแม่น้ำหอม (Song Huong)  พร้อมกับรับฟังการแสดง

ดนตรีพื้นบ้านของเมืองเว้บนเรือหัวมังกร  จากนั้นเข้าพักที่  โรงแรม Huong Giang (หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันจันทร์ที่  28  มกราคม 2251          เว้ – ดานัง – หมี่เซิน -  ฮอยอัน

 

07.00 น.                 รับประทานอาหารเช้า

08.00 น.                 ออกจากเมืองเว้ เดินทางสู่นครดานัง ลอดอุโมงค์ความยาว 6,000 เมตร  สู่เมืองเศรษฐกิจดานัง

ข้ามสะพานแขวนสัญลักษณ์ใหม่ของเมือง  ชมพิพิธภัณฑ์จามปา

12.00 น.                 รับประทานอาหารกลางวันที่ดานัง

13.00 น.                 เดินทางเยี่ยมชม กลุ่มปราสาทหมีเซิน My Son (มรดกโลกทางประวัติศาสตร์) เทวสถานของชาวจามที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองในเขตภาคกลางตอนล่างของประเทศเวียดนาม จากนั้นเดินทางสู่เมืองฮอยอัน

18.00 น.                 รับประทานอาหาร และเข้าพักที่โรงแรม Hoi An River Resort (หรือเทียบเท่า)

19.00 น.                 เยี่ยมชมเมืองโบราณฮอยอัน  (มรดกโลกทางประวัติศาสตร์)  เมืองท่าโบราณที่มี ความเจริญรุ่งเรืองในอดีต เยี่ยมชมเมืองฮอยอันยามค่ำคืนสัมผัสกับบรรยากาศของ ชาวเมือง และการประดับโคมไฟอันเป็นสัญลักษณ์ของฮอยอัน

 

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2551          ฮอยอัน - เว้

 

07.00 น.                 รับประทานอาหารเช้า

08.00 น.                 เที่ยวชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน

10.30 น.                 ออกเดินทางจากฮอยอันไปเมืองเว้ โดยข้ามยอดเขาเมฆาสมุทร และเดินทางต่อไปถึงเมืองเว้

                                ระหว่างทางเยี่ยมชม  โรงงานแกะสลักหินอ่อนที่มีชื่อเสียงของดานัง

12.00 น.                 เดินทางถึงชายหาดลังโก  (หนึ่งในชายหาดที่งดงามในเขตภาคกลางของเวียดนาม)

รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารริมชายหาดลังโก

13.00 น.                 เยี่ยมชม วัดเทียนหมุ (ศูนย์รวมจิตรใจของชาวพุทธในเขตภาค  กลาง) ตั้งอยู่ริมแม้น้ำหอม พร้อมทิวทัศน์ที่สวยสดงดงาม

15.00 น.                 เข้าพักที่โรงแรม Bamboo Green (หรือเทียบเท่า)และพักผ่อนตามอัธยาศัย เลือกซื้อสินค้า หรือของที่ระลึกพื้นเมือง

18.00 น.                 รับประทานอาหารเย็น

 

วันพุธที่ 30 มกราคม  2551               เว้ – พระราชสุสานหลวง – พระราชวัง และเมืองโบราณ

 

07.00 น.                 รับประทานอาหารเช้า

08.00 น.                 เดินทางไปเยี่ยมชมหลุมผังพระศพของ จักรพรรดิยาลอง , จักรพรรดิตึตึ๊ก  และ จักรพรรดิไคดินห์  เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นด้วยความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตาย 

โดยสร้างให้เป็นเหมือนพระราชวังอีกหลังหนึ่งให้พระบรมศพของจักรพรรดิได้ประดิษฐานไว้อย่างสงบ

12.00 น.                 รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.                 เยี่ยมชมพระราชวังราชวงค์เหงียน (มรดกโลกทางประวัติศาสตร์)  และเมืองโบราณของจักรพรรดิเวียดนาม  ซึ่งถอดแบบแผนผังมาจากพระราชวังต้องห้ามของจักรพรรดิจีนในปักกิ่ง

16.00 น.                 เข้าที่พักโรงแรมBamboo Green (หรือเทียบเท่า) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.                 รับประทานอาหารเย็น

 

วันพฤหัสบดีที 31 มกราคม 2551     เว้ – ด่านลาวบ่าว – ท่าแขก

 

05.00 น.                 รับประทานอาหารเช้า

06.00 น.                 เดินทางสู่ประเทศ สปป.ลาว โดยเส้นทางหมายเลข 9(เส้นทางเศรษฐกิจตาม

  โครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก)

12.00 น.                 รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองพิณ

17.00 น.                 ถึงเมืองท่าแขก สปป.ลาว และเดินทางกลับสู่จังหวัดนครพนม  สยาม / ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

 

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

 

อัตราค่าลงทะเบียนภาคสนาม

 

ผู้ใหญ่ราคา พัก 2 ท่าน   ท่านละ                                                                         18,500   บาท

เด็กอายุ 2-12 ปีพักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม                                        17,500   บาท        

เด็กอายุ 2-12 ปีพักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม                                    16,500   บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ                                                                                                6,000    บาท

 

อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวม

 

1.     ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

2.     ค่าที่พัก 4 คืน โรงแรมระดับ 4  ดาว

3.     ค่าอาหารตามรายการ

4.     ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย-ลาว-เวียดนาม

5.     ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

6.     ค่าบริการมัคคุเทศก์ลาว-เวียดนาม

7.     ประกันภัยการเดินทางวงเงิน 200,000 บาท(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ระบุ)

 

อัตราค่าลงทะเบียนนี้ไม่รวม

 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก

2. ค่าทิปไกด์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋า ฯลฯ

3. ค่าทำพาสปอร์ต

4. ค่าวิซาเข้าประเทศลาวและเวียดนาม กรณีชาวต่างชาติ

 

เอกสารการเดินทาง       

เตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน  (นับจากวันเดินทาง)

 

จัดโดย                   ศูนย์เวียดนามศึกษา  มหาวิทยาลัยนครพนม

 

การเปลี่ยนแปลงรายการ

            ศูนย์เวียดนาม มหาวิทยาลัยนครพนม  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุ จำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ กรณีที่สูญหายหรือสูญเสีย นอกเหนือความรับผิดชอบและเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น   การนัดหยุดงาน   ภัยธรรมชาติ   การจลาจลต่าง ๆ

 

v       หากท่านประสงค์ที่จะเดินทางไปลงพื้นที่ภาคสนามเพียงอย่างเดียว ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่  v

คุณกิตสุนี  รุจิชานันทกุล  โทร. 02-424-5768 , 02-433-8713   e-mail:  kitsunee_tai@yahoo.com


การเดินทาง            กรุงเทพฯ – นครพนม

รถยนต์ส่วนตัว        จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ถึงสระบุรี บริเวณกิโลเมตรที่ 107 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ถึงอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 23 ผ่านจังหวัดมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 213 แล้วแยกขวาเข้าสู่จังหวัดกาฬสินธุ์และผ่านจังหวัดสกลนคร ตรงเข้าสู่จังหวัดนครพนม ตามทางหลวงหมายเลข 22 รวมระยะทางประมาณ 740 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง

                                บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ-นครพนม มีทั้งรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.

0 2936 2852 – 66 และที่จังหวัดนครพนม โทร. 0 4251 1043 สำหรับบริษัทเอกชนติดต่อ บริษัท แสงประทีปเดินรถ จำกัด โทร. 0 4252 0411 บริษัท ชัยสิทธิ์ จำกัด โทร. 0 4252 0651 และบริษัทเชิดชัยทัวร์ จำกัด โทร. 0 4251 2098 www.transport.co.th

เครื่องบิน                บริษัท พี บี แอร์ จำกัด 0 2261 0220-5 , 0 4258 7207   www.pbair.com

 

ที่พักในจังหวัดนครพนม  (โปรดดำเนินการจองด้วยตนเอง)

 

ชื่อโรงแรม

เบอร์โทร.

ราคาห้องพัก

นครพนมริเวอร์วิว
ถนนนครพนม-ธาตุพนม อำเภอเมือง จ.นครพนม

โทร : 0 4252 2333-40   

แฟกซ์ : 0 4252 2777, 0 4252 2780

 900 - 9,000 บาท

เดอะแม่น้ำโขงแกรนด์วิว
ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมือง จ.นครพนม

โทร : 0 4251 3564-70   

แฟกซ์ : 0 4251 1037

700 - 2,500 บาท

นครพนม
ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จ.นครพนม

โทร : 0 4251 1455 , 0 4251 2729, 0 4251 1653, 0 4251 1074   

400 - 900 บาท

เอส พี เรสซิเด้นซ์
ถนนนิตโย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.นครพนม: http://www.geocities.com/sp_residence

โทร : 0 4251 3500-4   

แฟกซ์ : 042-513505

400 - 1,600 บาท

เจ อาร์ แมนชั่น
68/3 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.นครพนม

โทร : 0 4251 6355-8   

แฟกซ์ : 0 4251 6359

350 - 400 บาท

เค เอส แมนชั่น
ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จ.นครพนม

โทร : 0 4251 6100   

แฟกซ์ : 0 4251 6150

280 - 400 บาท

ศรีเทพ
ถนนศรีเทพ อำเภอเมือง จ.นครพนม

โทร : 0 4251 1439 ,

           0 4251 2395   

320 - 600 บาท

แกรนด์
ถนนศรีเทพ อำเภอเมือง จ.นครพนม

โทร : 0 4251 1526 ,

          0 4251 3788   

230 - 400 บาท

ริเวอร์อิน
ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จ.นครพนม

โทร : 0 4251 1305   

500 บาท

 

ข้อมูลจาก    http://www.nakhonphanom.go.th/

 

ดาวน์โหลดใบสมัครกดที่นี่

แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ

แม่น้ำโขง: ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรม กับกระแสของความเปลี่ยนแปลง

24 - 25 มกราคม 2551     โรงแรม นครพนม ริเวอร์วิว  จ.นครพนม

26 - 30 มกราคม  2551   ลงพื้นที่ภาคสนาม ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

 

ชื่อ – นามสกุล………………………………………………………………………………..…………………….

หน่วยงาน…………………………………………………………………………………………………………..

สถานที่ติดต่อสะดวก……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..………..

โทร……………………………………..โทรมือถือ…………………………….โทรสาร……………………………

e-mail………………………………………………………………………………………………………………

 

มีความประสงค์จะเข้าร่วมสัมมนา     5  สัมมนาอย่างเดียว         5  สัมมนา+ภาคสนาม  5 ภาคสนามอย่างเดียว

5  ค่าลงทะเบียน  1,500  บาท / ท่าน   

5 นิสิต / นักศึกษาเป็นหมู่คณะ   5 ปริญญาเอก/โท  1,200 บาท / ท่าน     5  ปริญญาตรี  1,000 บาท / ท่าน

5  ต้องการเดินทางไปภาคสนาม 18,500 บาท / ท่าน

5  จำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชี……….………..บาท(……………………………………) เมื่อวันที่…………………..    

       บัญชีออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย จำกัด  สาขา ย่อยพรานนก   ชื่อบัญชี   มูลนิธิสัมมนาประจำปี

      เลขที่บัญชี  196-0-03953-9    

 

5  ธนาณัติสั่งจ่าย คุณกิตสุนี  รุจิชานันทกุล  ปณ.ศิริราช  จำนวน…………………..บาท เมื่อวันที่…………………..

อาหารที่รับประทาน              5 ปกติ                                5 มังสวิรัติ         5 อิสลาม

 

ข้อมูลการลงพื้นที่ภาคสนาม  (กรณีร่วมเดินทางไปภาคสนาม)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) MR, MS (ตามหนังสือเดินทาง)………………………..………..…………………..………..

เลขที่หนังสือเดินทาง.................................................................. วันหมดอายุ.............................................................

วันเดือนปีเกิด........................................................อายุ....................ปี

ข้าพเจ้าประสงค์จะพัก          5 ห้องเดี่ยว   (เพิ่ม 6,000 บาท)

5 ห้องคู่        (ระบุชื่อผู้พักร่วม)…………………………………………………………..

 

กรุณาส่งใบสมัครพร้อมสำเนาโอนเงิน ทางโทรสารหมายเลข 0-2433-8713 หรือทางไปรษณีย์ที่

คุณกิตสุนี  รุจิชานันทกุล   มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

413/38  ถนนอรุณอมรินทร์  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ  10700

ภายในวันที่  11 มกราคม  2551  (กรุณากรอกด้วยตัวบรรจง)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่        มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์   

โทรศัพท์  0-2424-5768,  0-2433-8713 ,   e-mail  :  kitsunee_tai@yahoo.com         

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมดที่นี่