มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์     มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

ท่่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือ Full Text ได้ที่ www.textbooksproject.org

มูลนิธิโครงการตำราฯ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2556

เรื่อง"อีสาน – ลาว - ขแมร์ศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซียน" (Isan – Laos - Khmer Studies in ASEAN Community)

พฤหัสบดี 28 - ศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยสู่การแก้ปัญหา - เปิดตัวหนังสือ J.C. Ingram
“กับดักชาตินิยม” - สัมภาษณ์ ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
โครงการอบรมเกียรติบัตร “อยุธยาศึกษา : ตลาดวิชาสำหรับครู–อาจารย์” รุ่นที่ 5/2552
อ่านข่าวงานสัมมนา "การเมืองสยามประเทศ (ไทย) –หลังรัฐบาลใหม่และหลังรัฐธรรมนูญ 2550" จากประชาไท
อ่านข่าวงานสัมมนา "ไสยศาสตร์/มตร์ดำ การเมือง และชาตินิยม กรณีศึกษา 2 ปราสาทฯ" จากประชาไท
Pramoedya Ananta Toer: From Indonesia to Siam by Benedict Anderson

หนังสือแนะนำใหม่ล่าสุด มีวางตลาดแล้ว

click link CU Book Store
click link TU Books Store

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Since15/12/06

ที่อยู่