สัมมนา “เขตแดนของเรา เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา”

Our Boundaries – Our ASEAN Neighbors

วันศุกร์ที่  1  มิถุนายน 2555

ณ ห้องประชุมใหญ่  อาคารศรีพฤทธาลัยราชภัฎสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

จัดโดย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ , มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

และ สมาคมจดหมายเหตุสยาม

---------------------------------------------------

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครที่นี่

 

หลักการและเหตุผล

                ในปัจจุบัน สาธารณชนทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานะและปัญหาเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมาก ทั้งในด้านความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูล จนทำให้เกิดความสับสน ไม่แน่ใจ ไม่เข้าใจ รวมถึงความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนรอบด้าน   และนำมาซึ่งความวิตกกังวลกับการสูญเสียดินแดนในเขตอธิปไตยของประเทศ รวมไปถึงการเกิดอคติต่อประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลต่อเนื่องให้เกิดอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในการเจรจา การสำรวจ และการจัดทำหลักเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

                ปัญหาเขตแดนเหล่านี้มีแนวโน้มจะนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน ปัญหาความสัมพันธ์และความขัดแย้งระหว่างผู้คนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งกระทบต่อผลประโยชน์และภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของนานาอารยะประเทศได้ในที่สุด

                ดังนั้น  คณะผู้จัดประชุม จึงได้ร่วมกันจัดประชุมวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอุษาคเนย์ และอาเซียนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด มีดำริที่จะสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับสถานะและแนวทางการแก้ไขปัญหาเขตแดนระหว่างประเทศ ให้เกิดขึ้นกับสาธารณชนในวงกว้าง  ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และในมุมมองที่ปราศจากอคติ โดยตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ครบถ้วนและรอบด้าน   ทั้งในทางกฎหมาย และประวัติศาสตร์ อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไปสู่ความเข้าใจที่ดีระหว่างกันและสานต่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านต่อไปในอนาคต

 

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาเขตแดนระหว่างไทย กับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งกรณีศึกษาที่น่าสนใจของประเทศต่างๆที่มีเขตแดนติดต่อกัน โดยครอบคลุมตัวอย่างทั้งที่ประสบความสำเร็จ และล้มเหลวในการแก้ปัญหา

2.  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจจากผลงานวิชาการที่ผลิตขึ้นให้กับบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สามารถไปขยายผลต่อแก่เยาวชนผ่านสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ

3เพื่อกระตุ้นให้มีการนำเอาความรู้และความเข้าใจที่ได้ ไปปรับใช้ให้เอื้อต่อการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เกิดความเคลื่อนไหวและตื่นตัวในวงวิชาการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเขตแดนระหว่างไทย กับประเทศเพื่อนบ้าน  สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับเขตแดนระหว่างไทย กับประเทศเพื่อนบ้าน  สร้างทัศนคติที่ดีและความเข้าใจเชิงบวกในเรื่องการเจรจาสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

 

ระยะเวลาของการสัมมนา                  วันที่ 1 มิถุนายน 2555  

 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา                                  ครู-อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา และผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเขตแดนของประเทศ  ผู้บริหารระดับท้องถิ่น  และผู้สนใจทั่วไป  

จำนวน  300  คน  (ยกเว้นค่าธรรมลงทะเบียนสัมมนา  ฟรี)

  

สถานที่จัดสัมมนาวิชาการ                 ห้องประชุมใหญ่  อาคารศรีพฤทธาลัยราชภัฎสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

 

ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับแจก

1.  เอกสารวิชาการประกอบการประชุม  จำนวน  13  เล่ม

2.  แผ่นดีวีดีหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ ชุด  โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนเรื่องเขตแดนไทยกับ 

      ประเทศเพื่อนบ้าน   จำนวน 1 แผ่น รายละเอียดดังนี้

(1)   ประมวลสนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลง MOU และแผนที่ ระหว่างสยาม

                                     ประเทศไทยกับประเทศอาเซียนเพื่อนบ้าน: กัมพูชา – ลาว – พม่า – มาเลเซีย

(2)  เขตแดนสยามประเทศไทย – มาเลเซีย – พม่า – ลาว – กัมพูชา

(3)  เขตแดนเวียดนาม – จีน – กัมพูชา – ลาว

(4)  เขตแดนจีน – รัสเซีย – มองโกเลีย

(5)  เขตแดนฝรั่งเศส – เนเธอร์แลนด์ – แม่น้ำดานูบ

(6)  ศาลโลก – ศาลอนุญาโตตุลาการ กับข้อพิพาทระหว่างประเทศ

                                      โดย  ชาญวิทย์ เกษตรศิริ  บรรณาธิการ

                                      ผู้เขียน  พนัส ทัศนียานนท์ , สุภลักษณ์  กาญจนขุนดี , พวงทอง ภวัครพันธุ์ ,

                                                    ดุลยภาค ปรีชารัชช , อ.อรอนงค์ ทิพย์พิมล , ธนศักดิ์ สายจำปา ,

                                                    อัครพงษ์ ค่ำคูณ ,พิเชฐ สายพันธ์ , สุริยา คำหว่าน , รณพล มาสันติสุข ,

                                                    มรกต ไมเออร์ , ประสิทธิ์  ปิวาวัฒนพานิช , วิพล  กิติทัศนาสรชัย

                3.   แผ่นวีซีดี สารคดีชุด เขตแดนของเรา เพื่อนบ้านของเรา จำนวน 2 แผ่น


ติดต่อสอบถาม และลงทะเบียน ที่   

(1)    คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ     

         โทรศัพท์ 02-141 3937 (เกศริน) โทรสาร 02-143-9548  E-mail: kedsatul@gmail.com

(2)    ศูนย์ศรีสะเกษศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 

         โทร.  045-643 600  - 05   โทรสาร 045-643 606 - 07 

         E-mail : nutbura@hotmail.com ,  guisskru@gmail.com

 (3)   มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โทร 02-424 5768 ,

        โทรศัพท์ /โทรสาร 02-433 8713  E-mail : textbooksproject@gmail.com , kitsunee_tai@yahoo.com

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

                www.textbooksproject.com , www.facebook.com/textbooksproject.com , www.charnvitkasetsiri.com, www.nhrc.or.th/siteMap.php

 

จัดโดย   

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ , มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ . สมาคม

จดหมายเหตุสยาม

 

แผนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  โทร.  045-643 600  - 05  

20120424_172936               

 


 

กำหนดการสัมมนา

“เขตแดนของเรา เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา”

วันศุกร์ที่  1  มิถุนายน 2555   

ณ ห้องประชุมใหญ่  อาคารศรีพฤทธาลัยราชภัฎสัมมนาคาร

 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

 

---------------------------------

08.00 - 08.30        ลงทะเบียน

08.30 – 08.40       กล่าวต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

08.40 - 08.50        กล่าวรายงานโดย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ เพ็ชรี  สุมิตร  ประธานมูลนิธิโครงการตำราฯ

08.50 - 09.00        พิธีเปิด  

09.00 - 09.20        ปาฐกถาพิเศษ  "เขตแดนของรัฐกับสิทธิมนุษยชนของชุมชน"

โดย         นายนิรันดร์   พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประธานอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

09.20 - 09.30        มอบหนังสือและของที่ระลึก  (พักรับประทานอาหารว่าง)

09.30 - 12.00        “เขตแดนของรัฐชาติกับปัญหาสิทธิมนุษยชนและกลไลระหว่างประเทศ”

                                                .พนัส                   ทัศนียานนท์

                                                ดร.มรกต                เจวจินดา ไมยเออร์

                                                คุณดามพ์               บุญธรรม

                                                ผศ.ดร.พวงทอง     ภวัครพันธุ์

                                                ดร.ศรีประภา         เพชรมีศรี 

                                                อ.สมฤทธิ์              ลือชัย      ดำเนินการ

12.00 - 13.00        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 15.00       “กรณีศึกษาเขตแดนระหว่างไทยกับเพื่อนบ้าน กับปัญหามรดกโลก”

                                                ดร.ชาญวิทย์          เกษตรศิริ

คุณสุภลักษณ์        กาญจนขุนดี 

รศ.ดร.ไชยันต์      รัชชกูล

.ดุลยภาค             ปรีชารัชช 

ดร.พิเชฐ                 สายพันธ์                     ดำเนินการ

15.00 – 15.15       พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 – 17.00            “เขตแดนไทยกับกัมพูชา และเสียงสะท้อนจากท้องถิ่น”

ผศ.ดร.ประดิษฐ์    ศิลาบุตร  

อ.นิพนธ์                 ทำบุญ

คุณบุญมี                 บัวต้น

คุณวีระยุทธ           ดวงแก้ว

อ.อัครพงษ์             ค่ำคูณ

คุณอดิศักดิ์            ศรีสม     ดำเนินรายการ

 พิธีกรตลอดงาน                   .สมฤทธิ์   ลือชัย

* วิทยากรอยู่ระหว่างทาบทาม

 

การเดินทาง           กรุงเทพฯ – ศรีสะเกษ

รถยนต์ส่วนตัว   ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี จึงเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2

                            (ถนนมิตรภาพ) เข้าเส้นทางโชคชัย-เดชอุดม (ทางหลวงหมายเลข 24 ) ผ่านบุรีรัมย์ สุรินทร์

             แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 220 เข้าตัวเมืองศรีสะเกษ รวมระยะทางประมาณ 571 กิโลเมตร

 

 รถโดยสารประจำทาง   จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่ง

สายตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-9363660, 02-9360657
บริษัทนครชัยแอร์ ศรีสะเกษ   เดินทางทุกวันไป-กลับ   กรุงเทพ - ศรีสะเกษ
 เวลา 09.15 น.  11.30 น. (เพิ่ม)  21.15 น.  21.30 น.  22.00 น. (เพิ่ม)  22.30 น. (เพิ่ม)
สอบถาม เพิ่มเติม โทร. 02-936-0009 , สาขาศรีสะเกษ   045613191  

 

 รถไฟ                    จากสถานีกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) มีรถธรรมดา, รถเร็ว และรถด่วน สายกรุงเทพฯ-ศรีสะเกษ

                ระยะทาง 515 กิโลเมตร  โทร. 1690

 

เครื่องบิน               ท่านสามารถบินมาลงที่ จังหวัดอุบลราชธานี  แล้วต่อรถมาที่ จ.ศรีสะเกษ

                                การบินไทย  : www.thaitravelcenter.com  , นกแอร์ : www.nokair.com    

แอร์เอเชีย  :  www.airasia.com

 

ที่พักในจังหวัดศรีสะเกษ  (โปรดดำเนินรายการจองด้วยตนเอง)

ชื่อโรงแรม

ที่ตั้ง

ราคา / คืน

โทร.

ศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร

(สถานที่จัดสัมมนา)

อ.เมือง

600.-

045-810-430 -5  

พรหมพิมาน  (ใกล้สถานีรถไฟ)

อ.เมือง

550 – 1,500

045-612-696, 612-677

บุญศิริ บูติกโฮเต็ล

อ.เมือง

400 - 600

045-622-222 , 045-622-555

The SP Hotel (โรงแรมเดอะเอสพี)

อ.เมือง

400-450

045-620-903 , 08-1333-4436 , 08-6871-9719

บ้านแก้วเรือนขวัญ

อ.เมือง

350 - 550

045-643-133 – 4

ศรีลำดวน

อ.เมือง

550

045-633-600

บ้านต้นไม้

อ.เมือง

750 – 1,000

045-611-563

*ข้อมูลจากเว็บไซด์

 

แบบตอบรับการสัมมนาวิชาการ “เขตแดนของเรา เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา”

วันศุกร์ที่ 1  มิถุนายน 2555 

ณ ห้องประชุมใหญ่  อาคารศรีพฤทธาลัยราชภัฎสัมนาคาร

 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

 

ชื่อ – นามสกุล  .................................................................................................................................................................             

หน่วยงาน………………………………..………………………………………………………..………………………

สถานที่ติดต่อสะดวก………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

โทร………………………………….โทรมือถือ……………………….……….โทรสาร………………………………

E-mail …………………………………………………………………………………………………………………….

¡    สมัครเข้าร่วมสัมมนาวิชากรด้วยตนเอง

¡    มอบหมายให้ผู้แทนของหน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมแทน ดังนี้

 

1)  ชื่อ – สกุล .............................................................................................. ตำแหน่ง ........................................................    

     โทร……………………………….…………….

2)  ชื่อ – สกุล .............................................................................................. ตำแหน่ง ........................................................    

     โทร……………………………….…………….

3)  ชื่อ – สกุล .............................................................................................. ตำแหน่ง ........................................................    

     โทร……………………………….…………….

4)  ชื่อ – สกุล .............................................................................................. ตำแหน่ง ........................................................    

     โทร……………………………….…………….

 

ส่งใบสมัคร ได้ที่

(1)    คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ     

         โทรศัพท์ 02-141 3937 (เกศริน) โทรสาร 02-143-9548  E-mail: kedsatul@gmail.com

(2)    ศูนย์ศรีสะเกษศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 

         โทร.  045-643 600  - 05   โทรสาร 045-643 606 - 07 

         E-mail : nutbura@hotmail.com ,  guisskru@gmail.com

(3)   มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โทร 02-4245768 ,

        โทรศัพท์ /โทรสาร 02-4338713  E-mail : textbooksproject@gmail.com , kitsunee_tai@yahoo.com

 

กรุณากรอกเอกสารด้วยตัวบรรจง เพื่อสะดวกในการจัดเตรียมเอกสาร ขอบพระคุณค่ะ