การสัมมนานานาชาติ  International Conference

"500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทย กับโปรตุเกส
และชาติตะวันตกในอุษาคเนย์ 2054-2554"

500th Anniversary of Siam-Thailand Relations with Portugal and the West: 1511-2011

วันพฤหัส 26 -  ศุกร์  27 มกราคม 2555 Th 26 – Fr 27 January 2012

ณ หอประชุมใหญ่  อาคาร 100 ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Ayutthaya Rajabhat University

ªªªªªªªªªªªªªªªª

ดาวโหลดรายละเอียดและใบสมัครที่นี่

 

 

 

หลักการและเหตุผล / Principles and Reasons

 

นับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 เป็นต้นมา  เมื่อชาวตะวันตกในทวีปยุโรปก้าวเข้าสู่ “สมัยใหม่” (Modern Period)ได้ส่งผลให้เกิดความเจริญด้านต่างๆที่เด่นๆได้แก่ การออกสำรวจเส้นทางเดินเรือ การขยายตัวทางการค้า

การค้นคว้าทดลองทางวิทยาศาสตร์ การศึกษา วรรณกรรม การปฏิรูปศาสนา การขยายและยึดครองดินแดนโพ้น

ทะเล และการเผยแผ่คริสต์ศาสนา  ผลจากความเจริญดังกล่าวทำให้ชาวตะวันตกหันมาให้ความสนใจภูมิภาคเอเชีย โดยทำการสำรวจเส้นทางเดินเรือเพื่อการค้าและการพระศาสนา และค่อยๆแผ่อิทธิพลด้านอื่นๆเข้ามา

 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    ตั้งอยู่บนเส้นทางการสัญจรทางทะเล จากยุโรปผ่านอาหรับ อินเดีย

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ไปสู่จีน และญี่ปุ่น  ดินแดนเป้าหมายทางการค้าของชาวตะวันตกในภูมิภาคเอเชีย  ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เป็นดินแดนโบราณที่มีอารยธรรมหลายพันปีมาแล้ว โดยมีพัฒนาการของบ้านเมืองบนพื้นฐานของความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งทางธรรมชาติ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์อันหลากหลาย มีการติดต่อค้าขายกับโลกภายนอกมาตลอด  อันนำมาซึ่งความเจริญของบ้านเมือง  ทั้งทางด้านภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม  ตลอดจนโบราณสถานและโบราณวัตถุ

 

นับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16-17 เป็นช่วงเวลา  ที่ชาวตะวันตกเข้ามายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-พระนครศรีอยุธยา-สยาม   โปรตุเกสเป็นชาวยุโรปชาติแรก  ที่แล่นเรือเข้ามาค้าขาย  และแผ่อิทธิพลในแถบนี้

เริ่มต้นด้วยการยึดครองมะละกา   ซึ่งเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่และสำคัญสุดในคาบสมุทรมาลายู  และใช้ทะเลเป็นเส้นทางเพื่อมุ่งมายังดินแดนสยามในพ.ศ.2054/ค.ศ.1511   ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระรามาธิบดีที่ 2 ของเรา โปรตุเกสได้ส่งทูตมายังพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นทั้งเมืองหลวง และเมืองท่านานาชาติทางทะเล บนเส้นทางการค้าโลก ที่รู้จักกันในนามของ  “เส้นทางแพรไหมทางทะเล”  (Maritime Silk Route) หรือ  “เส้นทางเครื่องเทศ” (Spice Trade-Route)  

 

หลังจากนั้นชาวยุโรปชาติอื่นๆ ได้แก่  สเปน ฮอลันดา อังกฤษ และฝรั่งเศส  ก็ได้เดินทางเข้ามาเพื่อผูกสัมพันธ์กับพระนครศรีอยุธยา   มีการติดต่อสัมพันธ์ของพระนครศรีอยุธยา-สยาม  กับชาวตะวันตกในมิติต่างๆ  มีหลักฐานปรากฏอยู่เอกสารประเภทจดหมายเหตุของชาวยุโรปมากมาย  ทัศนียภาพด้านกายภาพของพระนครศรีอยุธยา ก็ยังปรากฏอยู่ในแผน

 

 

ที่ของชาวยุโรปจำนวนมากในชื่อของ อูเดีย (Iudea) โอเดีย (Odia) จูเดีย (Judea, Judai หรือ Juthia) และสยาม (Syam, Siam)  ซึ่งทั้งเอกสารและแผนที่เหล่านี้  รอคอยให้มีการศึกษาวิเคราะห์ และศึกษาเปรียบเทียบกับโบราณสถาน ที่ยังปรากฏอยู่ในปัจจุบัน

 

พระนครศรีอยุธยา-สยาม ได้พบปะ สังสรรค์กับชาวตะวันตก และชาวโลกทั้งในมิติของการค้า การเมือง

การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี  และการเผยแผ่ศาสนา   ส่งผลให้อยุธยามีความเจริญรุ่งเรือง ทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและศิลปะวิทยาการ แม้พระนครศรีอยุธยา จะล่มสลายลงใน พ.ศ.2310/ค.ศ.1767  แต่ร่องรอยซากโบราณสถานที่หลงเหลือ และเรื่องราว ที่ปรากฏอยู่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ยังคงบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรือง และอารยธรรมของพระนครศรีอยุธยา  ในที่สุดองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศขึ้นทะเบียนพระนครศรีอยุธยา เป็นมรดกโลกใน พ.ศ. 2534 / ค.ศ. 1991  (เป็น 1 ใน 5 ของมรดกโลกที่มีอยู่ในประเทศของเรา)

 

การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพระนครศรีอยุธยา-สยาม กับโลกตะวันตกในมิติต่างๆ เท่าที่ผ่านมา  ยังไม่กว้างขวางและลุ่มลึกเท่าที่ควร  ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในภาพกว้าง เกี่ยวกับการเข้ามาติดต่อ บทบาททางการค้า และการเมืองของชาวยุโรปแต่ละชาติ ซึ่งก็ยังขาดการค้นคว้าในอีกหลากหลายแง่มุม ทั้งในเชิงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ    อาทิ บริบทของยุคสมัยแห่งลัทธิอาณานิคม ที่ชักนำให้ชาวตะวันตกแต่ละชาติ เข้ามาในพระนครศรีอยุธยา การถ่ายทอดศิลปวิทยาการ  การเผยแพร่ศาสนา  ชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันในชุมชนชาวตะวันตก ปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อกันระหว่างชาวตะวันตกด้วยกันเอง และระหว่างชาวตะวันตกกับชาวอยุธยา-สยาม เพศสภาวะของชาวอยุธยา- สยามและชาวตะวันตกในพระนครศรีอยุธยา ความเป็นมหานครของพระนครศรีอยุธยา ในบริบทโลกคุณค่าในความเป็นเมืองมรดกโลกของพระนครศรีอยุธยา ทั้งด้านเนื้อหา การบริหารจัดการ และการท่องเที่ยว เป็นต้น

 

การศึกษาเรื่องเหล่านี้อย่างลึกซึ้ง จะช่วยให้เกิดการขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับพระนครศรีอยุธยาในอดีต อันจะช่วยให้เข้าใจสถานภาพความเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และความเป็นเมืองมรดกโลกในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี  เนื่องในโอกาสที่ความสัมพันธ์ระหว่างพระนครศรีอยุธยา-สยามกับโปรตุเกสจะเวียนมาครบ 500 ปีในปี พ.ศ. 2054-2554 /ค.ศ. 1511-2011

 

ด้วยตระหนักถึงพันธกิจทางวิชาการ การสัมมนาครั้งนี้ จึงเกิดขึ้นในฐานะที่เป็นกิจกรรมแห่งความร่วมมือในวงวิชาการ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยความริเริ่มของสถาบัน  มูลนิธิ   และองค์กรต่างๆ  ทางด้านวิชาการ    โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และได้จากความร่วมมือจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย  กับ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด  สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  ที่ส่งเสริมในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือทางวิชาการ กับองค์กรและผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสร้างองค์ความรู้ และขยายขอบข่ายการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอยุธยาในรูปของการจัดให้มีเวทีใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบูรณาการความรู้ เพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์มรดกโลกและสิ่งแวดล้อมให้เป็นสังคมที่อุดมไปด้วยปัญญา    ดังพุทธภาษิตที่ว่า    “นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา”

หรือ “แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี”


 

วัตถุประสงค์ / Purpose

1. เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 500 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างพระนครศรีอยุธยา-สยามกับ

นานาประเทศ โดยเฉพาะกับชาติตะวันตกในปี พ.ศ.2554

2. เพื่อสร้างเวทีในการพบปะ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพระนคร

ศรีอยุธยากับนานาชาติ โดยเฉพาะชาวตะวันตกในหลากหลายมิติ ร่วมกันระหว่างครู-อาจารย์  นักวิชาการ

ผู้เชี่ยวชาญ นักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

3.  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ในระหว่างองค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ

และเอกชน  ตลอดจนประสานความร่วมมือระหว่างครู-อาจารย์  นักวิชาการ  ผู้เชี่ยวชาญ  และบุคลากรที่เกี่ยว

ข้องทั้งในระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  ในการสร้างองค์ความรู้และขยายขอบข่ายการศึกษา

ค้นคว้าเกี่ยวกับอยุธยาต่อไปในอนาคต

4.  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะที่เป็นเมืองมรดกโลก

 

ระยะเวลา / Dates                                                วันที่ พฤหัส-ศุกร์ 24 – 25 พฤศจิกายน 2554 (Th-Fr 24-25 November 2011)

 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา / Participants       ครู-อาจารย์  นักเรียน นิสิต  นักศึกษา  และบุคคลทั่วไป  500  คน

(ผู้สมัคร 200 ท่านแรก ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน)

 

ลงทะเบียน / Registration                

 

1.  ผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวน 200 ท่านแรก จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน

     (ผู้จัดฯ จะถือเกณฑ์การได้รับใบสมัครตามลำดับ และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับโควตา

     ในวันที่ 10 ตุลาคม 2554  ขอให้ท่านสอบถามที่  โทร.02-424-5768 ,  02-433-8713 ,    

      E-mail : textbooksproject@ gmail.com,  kitsunee_tai@yahoo.com )

 

2.  ค่าลงทะเบียน   800 บาท / ท่าน

                             300  บาท / ท่าน   (สำหรับนักเรียน / นิสิต /นักศึกษาปริญญาตรี)

      (ค่าหนังสือเอกสารสัมมนา กับ 2 อาหารกลางวัน 1 อาหารเย็น 3 อาหารว่าง)

     

      กรณีที่มีผู้สมัครเข้าสัมมนา เกินจำนวนโควตา 200 คน  ที่ได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียน

                    โปรดโอนเงินค่าลงทะเบียนที่  บัญชีออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย จำกัด  สาขา ย่อยพรานนก  

                     เลขที่บัญชี  196-0-03953-9   ชื่อบัญชี   มูลนิธิสัมมนาประจำปี

 

สถานที่ / Venue   หอประชุมใหญ่  อาคาร 100 ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ / Results

 

1. ครู-อาจารย์  นักวิชาการ  ผู้เชี่ยวชาญ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่าง

ประเทศได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพระนครศรีอยุธยา กับชาวตะวันตก จนเกิด

เป็นองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับพระนครศรีอยุธยา

2. จัดทำวารสารวิชาการฉบับพิเศษ (proceedings) โดยการรวบรวมองค์ความรู้ ที่ได้จากการสัมมนา

และเผยแพร่ไปยังสถานศึกษา  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ครู-อาจารย์  นักวิชาการ  นักเรียนนักศึกษา  ประชาชน

ในท้องถิ่น  และผู้สนใจทั่วไป

3. เกิดเครือข่ายในการประสานความร่วมมือทางวิชาการ กับองค์กรภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนนัก

วิชาการทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

 

จัดโดย / Hosts      มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(อบจ)

คณะศิลปศาสตร์ และโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ม. ธรรมศาสตร์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาคมจดหมายเหตุสยาม

ติดต่อสอบถาม / Contact                   มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

โทร. 02-424-5768 ,  โทร./โทรสาร 02-433-8713,  02-882-3850

e-mail : textbooksproject@ gmail.com , kitsunee_tai@yahoo.com

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ / Webs     www.textbooksproject.com  ,

www.toyota.co.th, www.toyota.co.th/th/ttf/ttf_home.asp

กล่องข้อความ: ท่านที่ลงทะเบียนร่วมสัมมนาวิชาการจะได้รับอภินันทนาการหนังสือและเอกสารวิชาการ ดังนี้
(1)  แม่น้ำโขง ณ นครพนม II
     โดย ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ ผศ..กาญจนี ละอองศรี
     (รายงานการสัมมนา ที่ โรงแรมนครพนม ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม 
      เมื่อวันศุกร์ที่ 21-22 ตุลาคม 2553 )
(2)  เอกสารสัมมนา (หนังสือทำมือ) “อยุธยาศึกษา” มากกว่า 10 เล่ม
                                                      

                                                 แผนที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-322-076 - 9

กำหนดการสัมมนานานาชาติ

"500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทย กับโปรตุเกส
และชาติตะวันตกในอุษาคเนย์ 2054-2554"

500 Anniversary of Siam-Thailand Relations with Portugal

and the West: 1511-2011

วันพฤหัส 24 -  ศุกร์  25 พฤศจิกายน  2554

ณ หอประชุมใหญ่  อาคาร 100 ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ªªªªªªªªªªªªªªªª

 

วันแรก พฤหัส 26 มกราคม 2555 (Th 26 January)

 

09.00 - 09.40        ลงทะเบียน/Registration  - อาหารว่าง/Tea and Coffee Break

09.40 – 09.50       ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ กล่าวต้อนรับ Welcoming

09.50 - 10.00        ศ.  เพ็ชรี สุมิตร ประธานมูลนิธิโครงการตำราฯ กล่าวรายงาน/Report

10.00 - 10.10        เปิดงานโดย พลตำรวจเอก เภา สารสิน  ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย /Opening

10.10 - 10.30        มอบของที่ระลึก และถ่ายรูปหมู่ / Souvenirs Exchange and Group Photos

10.30 - 11.00        ปาฐกถาพิเศษ/Guest Lecture:  Dr Mala Rajo Sathian (University of Malaya)

11.00 - 13.00        อภิปราย / Panel  “โปรตุเกส – อยุธยา และ ลัทธิอาณานิคมตะวันตก” /

Portugal – Ayutthaya and Colonialism in Asia

                                        นิธิ                          เอียวศรีวงศ์

                                        สุธาชัย                   ยิ้มประเสริฐ

                                         สด                         แดงเอียด

                                        ไกรฤกษ์                นานา

                                        ภาวรรณ                 เรืองศิลป์

                                        กาญจนี                 ละอองศรี                        ผู้ดำเนินรายการ และอภิปราย

13.00 - 14.00        อาหารกลางวัน / Lunch

14.00 - 17.00        แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ / Panels

 

ห้องที่ 1/Room 1    ๕๐๐ ปี สยาม/ไทย กับโปรตุเกส-เรือกำปั่น-เครื่องเทศ-เซรามิค

500 Anniversary: Portugal and Siam, Ships, Spice, Ceramics

                                        คุณพ่อสุรชัย          ชุ่มศรีพันธ์

       ยุวดี         วัชรางกูร

       ชาญวิทย์                  เกษตรศิริ

       เอิบเปรม                วัชรางกูร

                                        พิมพ์ประไพ          พิศาลบุตร

        ทรงยศ                    แววหงษ์   ผู้ดำเนินรายการ และนำอภิปราย

                  

                               

                                ห้องที่ 2/Room 2   ความร่วมมือทางวิชาการ ไทย-โปรตุเกส /

                                Thai-Portuguese Academic Exchange

                                               Luisa Maria Gocalves Dutra

พิชาญ         สว่างวงศ์    

อเนก         กิจเจา

                                                ฉลอง        สุนทราวณิชย์    ผู้ดำเนินรายการ และอภิปราย             

 

ห้องที่ 3/Room 3    คำยืมจากภาษาโปรตุเกส และภาษาอื่นๆ ในภาษาไทย /

Borrowed Words from Portuguese and others in the Thai Language

                                               ชัชวดี           ศรลัมพ์   

ศานติ          ภักดีคำ   (ภาษาเขมร)

องค์           บรรจุน   (ภาษามอญ)

นวรัตน์      ภักดีคำ   (ภาษีจีน)

                                                อุบลรัตน์    ศิริยุวศักดิ์   ผู้ดำเนินรายการ และนำอภิปราย

 

ห้อง 4/Room 4  ห้องพิเศษ ฉายภาพยนตร์ เรื่อง Bunda Reinha จากอินโดนีเซีย   

อภิปรายโดย  คุณพ่อ เกรเกอรี ชาวอินโดนีเซีย  (พูดไทย)   และ สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ

 

17.30 – 20.00       อาหารค่ำ สังสรรค์ / ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม Cultural Performance

                             กล่าวเปิดงาน  โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                                ณ บริเวณวัดบรมพุทธาราม

20.00                      พักผ่อนตามอัธยาศัย  Rest

 

วันสอง ศุกร์ 27 มกราคม 2555 (Fr 27 January )

 

8.30 – 13.00         ในช่วงเช้าแบ่งการสัมมนาเป็น 2 โปรแกรม   (ผู้เข้าร่วมสัมมนา โปรดเลือก 1 โปรแกรม)

 

โปรแกรมที่  1       รายการทัศนศึกษา “อยุธยา เมืองมรดกโลก”  ครึ่งวัน  (รับจำนวน  80 ท่าน  ต้องลงทะเบียน

                             และแจ้งล่วงหน้า )

               Ayutthaya Unesco World Heritage Guided Tour (half-day preregistration needed)

08.30 – 08.45       สมาชิกพร้อมกันบริเวณหน้า  อาคาร 100 ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

08.45 – 09.15       ออกเดินทางไปชมความงามของทัศนียภาพบริเวณป้อมเพชร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่แม่น้ำสองสายม

              บรรจบกัน คือ แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก เป็นท่าเรือสินค้าที่สำคัญในสมัยอยุธยา และใน

              บริเวณใกล้เคียง ยังเป็นย่านที่พักอาศัยของพ่อค้าชาวจีน ฮอลันดาและฝรั่งเศส

09.15 – 10.15       ลงเรือข้ามฟากไปยังวัดพนัญเชิงวรวิหาร นมัสการพระพุทธไตรรัตนนายก เรียกกันเป็นสามัญว่า

                             หลวงพ่อโตวัดพนัญเชิง เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัย หน้าตักกว้างประมาณ 20 เมตร สูง

                             19 เมตร เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไปมาแต่โบราณกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีน

                             ซึ่งขนานนามหลวงพ่อโตองค์นี้ว่า "ซำปอกง" (三寶公/三宝公) หรือ "ซำปอฮุดกง"

10.15 – 11.15       ออกเดินทางสู่หมู่บ้านญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตอนใต้ของเกาะเมือง พื้นที่ของหมู่บ้านญี่ปุ่น มีความยาวตามแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 1 กิโลเมตร และลึกเข้าไปในชายฝั่งประมาณครึ่ง

 

 

              กิโลเมตร มีคลองล้อมรอบ 3 ด้าน  มีบันทึกเล่าว่าเป็นชุมชนที่บ้านเรือนปลูกเรียงรายอย่างมี

ระเบียบ และประชากรอยู่กันจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงที่มีการค้าเฟื่องฟู จะมีผู้คนอยู่ใน

ชุมชนแห่งนี้ราว 1,000 – 1,500 คน มีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง

11.15 – 12.15       ลงเรือเพื่อข้ามฟากสู่หมู่บ้านโปรตุเกส ซึ่งชาวโปรตุเกสเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก

เมื่อพ.ศ.2054 ปัจจุบันที่ดินแห่งนี้ ปรากฏมีโบราณสถานอยู่รวม 3 แห่ง  คือ ซานเปาโล  ซานโด

มิงโก และซานเปอโด ส่วนโบราณสถานซานเปอโดนั้น เข้าใจว่าเป็นโบสถ์คริสต์ ที่พระเจ้าทรงธรรม โปรดให้สร้างขึ้น เพื่อเป็นศาสนสถานของชาวโปรตุเกส สำหรับประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนา นับเป็นโบสถ์แห่งแรกที่สร้างขึ้นในแผ่นดินไทย

12.15 - 13.00        เดินทางกลับ อาคาร 100 ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

13.00 – 14.00       อาหารกลางวัน  Lunch

 

โปรแกรมที่  2

 

08.30  -  10.30      แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ/Panels

 

ห้องที่ 1/Room 1   มรดกของลัทธิอาณานิคม กับการแก้ปัญหา “ เขตแดนของรัฐสมัยใหม่”  /

Colonial Legacy and Modern State’s Boundary Problems

                                        มรกต                              เจวจินดาไมยเยอร์

                                        สุภลักษณ์                      กาญจนขุนดี

                                        ดุลยภาค                         ปรีชารัชช

       อัครพงษ์                         ค่ำคูณ

       ธนศักดิ์                           สายจำปา

                                        อรอนงค์                         ทิพยพิมล          ผู้ดำเนินรายการ  และนำอภิปราย

 

ห้องที่ 2/Room 2    ศาสนาและความเชื่อในอยุธยา – พุทธ/พราหมณ์ อิสลาม คริสต์ /

 Belief in Ayutthaya: Hindu-Buddhist, Islam, and Christianity

                                        จุฬิศพงศ์                 จุฬารัตน์ .

                                     ดำรง           พุฒตาล

        ทวีวัฒน์                   ปุณฑริกวิวัฒน์

                      เสรี                             พงศ์พิศ

                                        สิทธา                     เลิศไพบูลย์ศิริ  ผู้ดำเนินรายการ  และนำอภิปราย

 

ห้องที่ 3/Room 3   คนไทยเชื้อสายโปรตุเกส  /

 Portuguese-Thai in Siam and Thailand

        ไพสิฐ                      ปิ่นโต

        ภาธร                       ศรีกรานนท์

                                     ศราวุธ                        วงศ์เงินยวง

                                     ศานติ                     สุวรรณศรี

                                     ยุวดี                             วัชรางกูร    ผู้ดำเนินรายการ และนำอภิปราย  

 

ห้อง 4/Room 4  ห้องพิเศษ ฉายภาพยนตร์ เรื่อง “กบฏท้าวศรีสุดาจัน” (The King Maker) ของประเทศไทย   อภิปรายโดย  ทรงยศ แววหงษ์   และ ณพงษ์  มาลีหอม

10.30 - 11.00 น.   อาหารว่าง Tea and Coffee Break

11.00 - 13.00 น.   แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ Panels

 

ห้องที่ 1/Room 1   บ้านโปรตุเกส บ้านญี่ปุ่น บ้านฮอลันดา /

 Portuguese-Japanese-Dutch Settlements in Ayutthaya

                                        พิทยะ                    ศรีวัฒนสาร   

       ภัทรพงษ์                เก่าเงิน          

                                       วรางคณา               นิพัทธ์สุขกิจ

                                    ธำรงศักดิ์              เพชรเลิศอนันต์     ผู้ดำเนินรายการ และนำอภิปราย 

 

ห้องที่ 2/Room 2   “ประชุมประจำปีสมาคมจดหมายเหตุไทย”

                                     ประชุมสมาชิก และรายงานผลการดำเนินงาน โดย นายกสมาคมจดหมายเหตุไทย

                                   วนิดา   จันทนทัศน์  (กก. สมาคมจดหมายเหตุสยาม)  ดำเนินรายการ

                                                วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

                                                วาระที่ 2  เรื่องสืบเนื่อง

                                                                  2.1.  รับรองสมาชิก

                                                                  2.2.  รายงานสถานะการเงิน

วาระที่ 3  เรื่องอื่นๆ 

                                อภิปราย  หัวข้อ  จดหมายเหตุโปรตุเกส กับสยามประเทศไทย /

Portuguese Archives and Siam

                                                                บุหลง           ศรีกนก

                                 กรพินธุ์       ทวีตา

                                นันทิยา        สว่างวุฒิธรรม *

                                สุดแดน        วิสุทธิลักษณ์

                                                                วารุณี           โอสถารมย์   ผู้ดำเนินรายการ และนำอภิปราย 

 

                             ห้องที่ 3/ Room 3   โปรตุเกสในอุษาคเนย์

                                        มาเลเซีย         ชุลีพร          วิรุณหะ

                                        อินโดนีเซีย    วิทยา           สุจริตธนารักษ์ 

                                    พม่า                    ดุลยภาค      ปรีชารัชช

                                        ติมอร์              สิทธา          เลิศไพบูลย์ศิริ

                                        อยุธยา            บวรเวท       รุ่งรุจี

                                                                ธเนศ            อาภรณ์สุวรรณ   ผู้ดำเนินรายการ

 

ห้อง 4/Room 4  ห้องพิเศษ ฉายภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากโปรตุเกส เรื่อง  “Talking Picture”

ว่าด้วยแม่ลูกออกเดินทางจากลิสบอน เข้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ผ่านอียิปต์ คลองสุเอช ทะเลแดง

สู่ทะเลอาหรับ เพื่อไปพบพ่อที่มุมไบ และเผชิญกับการก่อการร้ายปลายทาง

อภิปรายโดย  ชาญวิทย์ เกษตรศิริ  และ ทรงยศ แววหงษ์  

 

 

 

13.00 - 14.00        อาหารกลางวัน  Lunch

14.00 - 16.00        แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ Panels

ห้องที่ 1/Room 1   แผนที่โปรตุเกส กับอยุธยา และสยามประเทศไทย /

                             Portuguese and Western Maps on Ayutthaya and Siam

                                        ธวัชชัย               ตั้งศิริวานิช

                                        ชาญวิทย์           เกษตรศิริ

       กัณฐิกา              ศรีอุดม

                                    ชนิสรา                  โสกันต์

       ธงชัย                 ลิขิตพรสวรรค์     ผู้ดำเนินรายการ และนำอภิปราย 

 

ห้องที่ 2/Room 2  ผลงานวิจัย เสียงจากท้องถิ่น  /

Voice from the Locality and Research in Ayutthaya

       สุรินทร์           ศรีสังข์งาม           

       อุมาพร            กล้าหาญ

       ศุภกาณท์      นานรัมย์   

                                       วิชชุกร          นาคธน           ผู้ดำเนินรายการ

 

                             ห้องที่ 3/Room 3   อยุธยา-มรดกโลก กับการอนุรักษ์ และบริหารการท่องเที่ยว

Ayutthaya Unesco World Heritage: Preservation and Tourism

         อดิศักดิ์               พันธ์เจริญวรกุล  

         ปองพล               อดิเรกสาร

         ธราพงศ์            ศรีสุชาติ

         สาวิตรี              สุวรรณสถิตย์

                                         จุฑาทิพย์           เจริญลาภ 

                                          ดวงใจ               หล่อธนวณิชย์     ผู้ดำเนินรายการ และนำอภิปราย

 

ห้อง 4/Room 4  ห้องพิเศษ ฉายภาพยนตร์ เรื่อง “Lisbon Story จาก โปรตุเกส”

อภิปรายโดย  ทรงยศ  แววหงษ์ และ สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ

 

บริเวณห้องโถง (พิเศษ)    ขนม นม เนย : อยุธยา – โปรตุเกส /  สาธิตการทำขนม

Sweets Milk Butter : Ayutthaya -  Portuguese

          จินดา             นัยผ่องศรี

          พันทิพา            มาลา         ผู้ดำเนินรายการ 

 

พิธีกรตลอดงาน       .สมฤทธิ์   ลือชัย

 

หมายเหตุ    ขอชวนเชิญ ให้แต่งกายด้วยเสื้อผ้า-เครื่องประดับ ของอาเซียน-อุษาคเนย์

 

* วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม


 

การเดินทาง

 

รถยนต์    จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้หลายเส้นทางดังนี้

1. ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านประตูน้ำพระอินทร์ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 309 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.  ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนแจ้งวัฒนะ) หรือทางหลวงหมายเลข 302 (ถนนงามวงศ์วาน) เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 306 (ถนนติวานนท์) แล้วข้ามสะพานนนทบุรีหรือสะพานนวลฉวี ไปยังจังหวัดปทุมธานีต่อด้วยเส้นทาง ปทุมธานี-สามโคก-เสนา (ทางหลวงหมายเลข 3111) เลี้ยวแยกขวาที่อำเภอเสนา เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3263 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3.  ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปทุมธานี ทางหลวงหมายเลข 306 ถึงทางแยกสะพานปทุมธานี เลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 347 แล้วไปแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 3309 ผ่านศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางปะอิน เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4.  ใช้เส้นทางด่วนหมายเลข 9 (ทางด่วนศรีรัช) ผ่านนนทบุรี-ปทุมธานี ลงทางด่วนเข้าทางหลวงหมายเลข ผ่านศูนย์ศิลปาชีพบางไทร   เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3469     ตามป้ายไปบางปะหัน   ถึงสี่แยกไฟแดง (แยกวรเชษฐ) เลี้ยวขวาเข้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

รถโดยสารประจำทาง   บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 และชั้น 2 ไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกวัน ตั้งแต่เวลา 04.30-19.30 น. รถออกทุก ๆ 15 นาที วันละหลายเที่ยว ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต ถนนกำแพงเพชร 2 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2936 2852-66 สถานีขนส่งอยุธยา

โทร.0 3533 5304 หรือ www.transport.co.th

 

รถตู้โดยสาร  จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และ ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต

 

รถไฟ    การเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถใช้บริการรถไฟโดยสารที่มีปลายทาง สู่ภาคเหนือและภาคตะวันออก เฉียงเหนือซึ่งมีบริการทุกวัน ขบวนรถไฟจะผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดต่อสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยโทร. 0 2223 7010, 0 2223 7020, 0 220 4334, 0 2220 4444, 1690  สถานีรถไฟอยุธยา  โทร. 0 3524 1521 หรือ  www.railway.co.th

 

 ที่พักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   (โปรดดำเนินรายการจองด้วยตนเอง)

 

ชื่อโรงแรม

เบอร์โทร.

ราคาห้องพัก

สวนหลวง  (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)

035-245537

600.-

อโยธยา  (บริเวณตลาดเจ้าพรหม)

035-232-855

950.-

ริเวอร์วิวเพลส  (ในเกาะเมือง ตรงข้ามวัดพนันเชิง)

035-241444

1,400.-

กรุงศรีริเวอร์  (เชิงสะพานปรีดีธำรง)                                

035-244333

1,300.-

วรบุรี  (เชิงสะพานปรีดีธำรง)

02-1641001-6

1,380.-

 

ข้อมูลเพิ่มเติม  http://www.siamfreestyle.com/hotel/ayuthaya/

                       http://www.moohin.com/camp/010/