มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 

 

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 

 

日タイ修好120周年記念:日タイ外交関係 (1887-2007)

20071123

ホテルプルマン・キングパワー・バンコク

 

08:00-09:00        受付

 

09:00-09:15        開会: Pao Sarasin警察大将(タイ国トヨタ財団会長)

 

09:15-09:45        基調講演: Pasuk Phongphaichit博士

“Small dragon among big dragons”(日英通訳あり)

 

09:45-10:15        軽食

 

10:15-10:45        近代東アジア: 書評 Vorasak M. & Thamrongsak P. (日英通訳あり)

 

10:45-12:30        パネルディスカッション: “龍、鷲、菊、そして東南アジア”

      Chulacheep Chinvanno, Kitti Prasertsuk, Pipop Udorn

  (日英通訳あり)

 

12:30-13:30        昼食 (VCD上映: From Siam to Thailand )

 

13:30-15:15        セミナー

 

   Room 1 “シャム/タイでの日本のイメージ” Thanet Aphornsuwan, Chalong

     Suntharavanich, Witthaya Sucharitthanarak (日英通訳あり)

 

   Room “ アユタヤの日本人村” Phlapplung Kongchana, Yu Maeda,

    Subongkoch Thongthongthip, Duangjai Lothanavanich

(日英通訳あり)

 

   Room 3 “映画マハーバーラタ” Vira Thiraphat, Michael  Wright, 

    Songyote Waeohongsa

 

15:15-15:45        休憩

 

15:45-17:30        セミナー 

 

   Room 1“日タイ経済関係”

 Siriphon Vatchawalkhu, Veera Somboon (日英通訳あり)

 

 Room 2 “タイ歴史映画” Kamjohn Luiyaphong & Sittha L.

 

   Room 3 “現代日本映画” Atorn Phungthammasan & Takayuki Akiba

 

17:30-18:30       食事、およびタイ語、日本語による歌、本の贈呈

 

司会: Somrit Luechai